پکیج کالدا ونزیا

نمایندگی بوتان و دفترچه ارور و تنظیمات پکیج کالداونزیا

/post-253

نمایندگی بوتان در شرق تهران امداد پکیج شرق می‌باشد که تعمیر پکیج کالداونزیا نیز بخشی از این تعمیر پکیج می‌باشد فایل و نقشه انفجاری پکیج کالداونزیا برای دسترسی به ارور های پکیج بارگذاری شده است