پکیج باکسی

جزوه آموزش نصب و تعمیر پکیج باکسی

/post-75

ضمن تشکر از انتخاب پکیج ECO3 محصول مشترك کارخانجات معظم BAXI ایتالیا و گرم ایران، به اطـلاع میرسـاند ایـن محصـول بـر اسـاس  نیازهاي واقعی به گرمایش، کلیه انتظارات شما را به عملکرد خوب با ایمنی بسیار بالا و سادگی برآورده مینماید. با مطالعه این دفترچه اطلاعات مفیدي از نحوه ي عملکرد و بروز عیب و روشهاي نصب و نگهداري به شما آموزش داده می شود.تعمیر پکیج باکسی