نمایندگی تعمیرپکیج ایران رادیاتور

شناسایی قطعات اصلی پکیج

/post-117

اجزای پکیج دیواری در چهار قسمت کلی دسته بندی میشوند: 1 .مدار هیدرولیک و متعلقات   2 .مجموعه محفظه احتراق و متعلقات 3 .  مدار کنترلی و قابل تنظیم     4 .سایر قسمتهای تعمیر پکیج دیواری