قطعات داخلی پکیج

قطعات داخلی پکیج شیر گاز

/post-45

شیربرقی گاز شیربرقی گازپکیج که وظیفه انتقال گاز به مشعل پکیج را دارد و تعمیر آن مشکل است


قطعات داخلی پکیج

/post-44

پکیج ترموستات حد


قطعات داخلی پکیج پمپ آب

/post-42

پمپ آب پکیج که وظیفه انتقال آب و گردش آب در مدار بسته گرمایش پکیج را عهده دار است


قطعات داخلی پکیج

/post-39

پرشر سوئیچ آب