شلنگ زیر پکیج

شناخت تشخیص شلنگ های زیر پکیج دیواری

/post-115

تشخیص مدار رفت و برگشت در مدار گرمایش و مصرفی  چهار محل اتصال در زیر پکیج وجود دارد