دماوند

مرکز نمایندگی بوتان نیرو هوایی

/post-234

منطقه نیرو هوایی جزو مناطق تحت پوشش امداد پکیج شرق میباشد و نمایندگی بوتان نیرو هوایی نیز برای تعمیر پکیج بوتان در خدمت اهالی محترم میباشد در ادامه به بررسی پرشر آب و خرابی آن در پکیج میپردازیم 


مرکز تعمیر پکیج نیرو هوایی 09913348430

/post-199

امداد پکیج شرق واحد دیگری و شعبه ای به شعبات تعمیر پکیج خود افزوده مرکز تعمیر پکیج نیرو هوایی در شرق تهران ومنطقه نیرو هوایی تعمیر انواع پکیج را انجام میدهد در ادامه به معرفی چیلر های گرمایشی میپردازیم