تنظیم شیر گاز پکیج

تنظیم پارامتر،شعله گاز پکیج ورونا

/post-122

تنظیم ،شعله گاز پکیج ورونا به وسیله پارامتر روی صفه پکیج یعنی تنظیم الکترونیکی