تعمیر پکیج گلدیران شرق

روش کاهش t ∆و تنظيم دمای بازگشت بویلر مدل پرستيژ

/post-98

روش کاهش t ∆و تنظيم دمای بازگشت بویلر مدل پرستيژ به روش زیر عمل کنيد : ١ -ابتدا سلکتور رار روی func قرار بدهيد : ٢-دکمه set را بزنيد تعمیر پکیج گلدیران