تعمیر پکیج تهران پارس تعمیر پکیج نارمک هفت حوض

شیر سه راھه برقی پکیج دیواری

/post-157

در پکیجھای دومبدل برای تغییر وضعیت کارکرد پکیج از حالت بھداشتی بھ گرمایش از شیر سھراھھ استفاده میشود.