تعمیر پکیج باکسی

کد خطا های پکیج باکسی

/post-125

اگر خطایی در عملکرد پکیج باکسی ایجاد شود، صفحه ی نمایشگر یک کد خطا را نشان میدهد. برای تنظیم مجدد پکیج، ولوم را روی R به مدت  دو ثانیه نگه داریدسپس در حالت خاموش و بعد بر روی حالت زمستانی پکیج را  روشن نمایید.توجه :اگر خطا از بین نرفت با مرکز خامات پس از فروش امداد پکیج شرق تماس حاصل نمایید تعمیرپکیج باکسی