تعمیرات پکیج امداد پکیج شرق گلدیران

تنظیم پارامتر پکیچ لورچ آدنا و...

/post-67

پارامتر پکیج لورچ فایل کامل موارد ستاره دار بایستی در هنگام راه اندازی تنظیم گردد. جهت دسترسی به پارامترهای پکیج آرتا به روش زیر عمل نمائید. 1 .هردو ولوم A وB را در حالت کمترین خود قرار دهید)مطابق شکل(}ولوم A بروی ☼ و ولوم B بروی OFF/RESET}  2 .سپس ابتدا ولوم B را ازحالت OFF/RESET به MAX برده و به حالت OFF/RESET برگردانید)1مرتبه(. 3 .بالفاصله ولوم A را از حالت ☼ به MAX برده وبه حالت ☼ برگردانید و این عمل را 4 مرتبه پشت سر هم انجام دهید. 4 .پس از چند ثانیه پارامتر PO ظاهر می شود. با ولوم A پارامترها و با ولوم B مقدار آنها قابل تنظیم است. 5 .برای دسترسی به پارامترهای سطح دوم)A )مرحله 3 را 5 مرتبه تکرار نمائید.