گاهی اوقات برخی از مشتريا ن از اين موضوع ” تا زمانی که رادياتور ها سرد نشده بويلر روشن نمی شود ” شکايت دارند.جهت اصلاح به روش زير عمل کنيد: ي ي ن جهت کاهش t ∆و تنظيم دمای بازگشت بویلر مدل پرستيژ به روش زیر عمل کنيد : ١ -ابتدا سلکتور رار روی func قرار بدهيد : ٢-دکمه set را بزنيد تا بر روی دیسپلی set14 نمایان شود : گروه تضمين کيفيت شرکت خدمات گلديران People Great Company Great هدف: شماره سرويس بولتن: ارائه دهنده راه حل: تاريخ ثبت: کوماس ir.goldiransvc@koomas.m کليه نمايندگا دامنه کاربرد: ن پديد آورنده: واحد درخواست کننده: نحوه برطرف کردن ایراد سرد شدن رادیاتورها ١٣٩٠/١٢/٢٣ کوماس GISSVCB12013 پ کليه نمايندگان ٣ -با زدن دکمه های (+ و -) دمای دلخواه t ∆را انتخاب کنيد : ي ي ن ي ي ن ۴ -پس از انتخاب دما دکمه SELECT را فشار دهيد : ۵ -سلکتور را به حالت زمستانه برگردانيد و دمای گ اش اش ا ت ظ ن ائ گروه تضمين کيفيت شرکت خدمات گلديران People Great Company Great گرمایشی و بهداشتی را تنظيم نمائيد

تعمیر پکیج گلدیران

تعمیر پکیج گلدیران/تعمیر پکیج/تعمیر پکیج نارمک/تعمیر پکیج تهرانپارس/تعمیر پکیج نارمک/تعمیر پکیج شرق تهران/تعمیر پکیج گلدیران /نمایندگی پکیج گلدیران /نمایندگی گلدیران شرق تهران /تعمیر پکیج شرق تهران