نحوه ورود به تنظیمات پکیج شوفاژ های دیواری مگاترم مدل های : مرکوری 02: هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار ) By Stand ) قرار دارد دکمه ی تایمر دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت 04 ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set و برای افسایش و کاهش پارامترها از دکمه های باال و پایین استفاده می کنیم. CC HH SH LL FF dU HE dC UU dd  01 06 06 60 65 10 11 01 10 01 مرکوری 02: هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار ) By Stand ) قرار دارد دکمه ی فانکشن FUNCTION دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت 04 ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set و برای افسایش و کاهش پارامترها از دکمه های باال و پایین استفاده می کنیم. CC UP H S L F dU HE dC UU dd Sb SL SS CL bH  01 10 041 001 000 006 10 11 01 10 01 10 11 10 01 11 : 02 FT مرکوری هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار ) By Stand ) قرار دارد دکمه ی فانکشن دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت 04 ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set و برای افسایش و کاهش پارامترها از دکمه های باال و پایین استفاده می کنیم. CC UP H S L F dU HE dC UU dd Sb SL SS CL bH  01 10 041 001 000 006 10 11 01 10 01 10 11 10 01 11 مرکوری 02: هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار ) By Stand ) قرار دارد دکمه ی فانکشن FUNCTION دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت 04 ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set و برای افسایش و کاهش پارامترها از دکمه های باال و پایین استفاده می کنیم. CC UP H S L F dU HE dC UU dd Sb SL SS CL bH  01 10 001 016 000 006 10 11 01 10 01 10 11 10 01 11 مرکوری 32D: هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار ) By Stand ) قرار دارد دکمه ی فانکشن FUNCTION دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت 04 ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set و برای افسایش و کاهش پارامترها از دکمه های باال و پایین استفاده می کنیم. CC UP H S L F dU HE dC UU dd Sb SL SS CL bH  01 10 200 220 000 006 10 11 01 10 01 10 11 10 01 01 مرکوری 63: هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار ) By Stand ) است دکمه های OFF/ON + TIMER دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت 04 ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set و برای افسایش و کاهش پارامترها از دکمه های باال و پایین استفاده می کنیم. CC UP H S L F dU HE dC UU dd Sb SL SS CL bH  01 10 041 001 000 006 10 11 01 10 01 10 11 10 01 11 مرکوری XL: هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار ) By Stand ) قرار دارد دکمه های + دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت 04 ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set و برای افسایش و کاهش پارامترها از دکمه های باال و پایین استفاده می کنیم. CC UP H S L F dU HE dC UU dd Sb SL SS CL bH  01 10 041 001 000 006 10 11 01 10 01 10 11 10 01 11 مرکوری HD: هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار ) By Stand ) قرار دارد دکمه های + دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت 04 ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set و برای افسایش و کاهش پارامترها از دکمه های باال و پایین استفاده می کنیم. CC UP H S L F dU HE dC UU dd Sb SL SS CL bH  01 10 175 185 000 006 10 11 01 10 01 10 11 10 01 10 نحوه ورود به تنظیمات دستگاه های شوفاژدیواری شوفاژکار مدل های الگانت ) 28FX2 – 24FX2 – 24FX1 : ) هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار ) By Stand ) قرار دارد دکمه های + دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت 04 ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set و برای افسایش و کاهش پارامترها از دکمه های باال و پایین استفاده می کنیم. Model CC UP H S L F dU HE dC UU dd Sb SL SS CL bH  24FX1 01 10 041 200 000 006 10 11 01 10 01 10 11 10 01 11  24FX2 01 10 041 200 000 006 10 11 01 10 01 10 11 10 01 01  28FX2 01 10 180 200 000 006 10 11 01 10 01 10 11 10 01 01  : ) 24FH1 – 24FH2 – 28FH2 – 32FH2 – 40FH2 ( کامفورت های مدل هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار ) By Stand ) قرار دارد دکمه ی فانکشن دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت 04 ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set و برای افسایش و کاهش پارامترها از دکمه های باال و پایین استفاده می کنیم. Model CC UP H S L F dU HE dC UU dd Sb SL SS CL bH  24FH1 01 10 041 200 000 006 10 11 01 10 01 10 11 10 01 11  24FH2 01 10 041 200 000 006 10 11 01 10 01 10 11 10 01 01  28FH2 01 10 180 200 000 006 10 11 01 10 01 10 11 10 01 01  32FH2 01 10 200 220 000 006 10 11 01 10 01 10 11 10 01 01  40FH2 01 10 175 185 000 006 10 11 01 10 01 10 11 10 01 01 نحوه ورود به تنظیمات دستگاه های شوفاژدیواری مارس مدل های : مگا اسمارت 03: هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار ) By Stand ) قرار دارد دکمه ی فانکشن دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت 04 ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set و برای افسایش و کاهش پارامترها از دکمه های باال و پایین استفاده می کنیم. CC UP H S L F dU HE dC UU dd Sb SL SS CL bH  01 10 041 001 000 006 10 11 01 10 01 10 11 10 01 10 مگا برایت 60: هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار ) By Stand ) قرار دارد دکمه های + دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت 04 ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set و برای افسایش و کاهش پارامترها از دکمه های باال و پایین استفاده می کنیم. CC UP H

تعمیر پکیج /تعمیر پکیج مرکوری/تعمیر پکیج نارمک/تعمیر پکیج تهرانپارس/امداد پکیج شرق/تعمیر پکیج/تعمیر پکیج شهرک امید شرق تهران رسالت تهران نو 

تعمیر پکیج مرکوری  نمایندگی پکیج مرکوری