دالیل هواگیری رادیاتورها اگر رادیاتور به طور مداوم هوا می گیرد باید راهی برای ورود هوای اتمسفر در سیستم گرمایش وجود داشته باشد. اما اگر یک یا چند رادیاتور نیاز به هواگیری دارند و تغییراتی نیز در سیستم بوجود نیامده است، یک مسئله جدید وجود دارد که احتماالت زیر در این خصوص ممکن است: 1 )هـوا از جایی وارد سیستم می شود که بـاید پیگیری شود. ممکن است ایـن مسئله مـربوط به سطـح پایین آب باشد ) خصوصا در رادیاتورها در طبقات باال (. این مسئله همچنین می تواند به سوراخ های ریز در خطوط لوله در حال کار مربوط باشد که به سمت پمپ بر می گردد جایی که هوا می تواند وارد شود اما آب نمی تواند فرار کند. این هوا وقتی پمپ پکیج کار می کند، به حرکت می افتد. همچنین اگر سرعت پمپ پکیج خیلی باال باشد که هوا را وارد کرده و این هوا فرصت انحالل در آب را پیدا نکند، هوا می تواند در رادیاتورها جمع شود. 2 )گـاز هیدروژن به دلیل خـوردگی آلومینیوم در سیستم وجـود دارد. این مسئله عمـوما زمـانی رخ می دهد که بـازدارنـده ) inhibitor ) استفاده نشده یا غیر موثر می شود و یا حتی رقیق شده و به آخر عمر خود نزدیک می شود. این گاز بوسیله الکترولیز تولید می شود و نشانگر این است که خرابی در سیستم در حال رخ دادن است. ممکن است نیاز باشد که قبل از افزودن بازدارنده جدید، سیستم شستشو شود اگر رسوبات خوردگی به حد قابل توجهی رسیده باشند. به محض اضافه کردن بازدارنده، مشکل در عرض یک هفته از بین می رود. 3 )با احتمال کمتر، حضور هیدروژن سولفید H2S است. زمانیکه رادیاتور هواگیری می شود بوی تخم مرغ فاسد از آن خارج می گردد و یا بوی گاز متان که از فعالیت باکتری ها حاصل شده است. در صورتیکه این مسئله رخ دهد نیاز است که سیستم توسط یک افزودنی )Additive )مناسب با نسبت مشخص آلودگی زدایی شود. البته این مسئله نباید با بوی ترکیبات شیمیایی پایدار و آب اشتباه گرفته شود. 4 )اگر مدت زمان زیادی از کارکرد رادیاتور گذشته باشد و قطعات فلزی غیر آلومینیومی بکار گرفته شده در آن مانند آهن در محل مغزی ها وجود داشته باشند، انواع خوردگی در فلز دوم مانند خوردگی در آهن و گازهای آزاد شده در واکنش های شیمیایی آن، خود یک دلیل هواگیری می تواند باشد. واکنش های خوردگی آلومینیوم و آزاد شدن گاز هیدروژن: G A R M I R A N  در شرایط عادی و در دمای اتاق اگر آلومینیوم در آب بیفتد با آن واکنش نخواهد داد حتی اگر در آب جوش باشد. علت آن تشکیل یک الیه چسبنده اکسید آلومینیم ) Al2O3 )بر روی آن است که مانع از انجام واکنش با آب می شود ) شکل 1 .) پس نکته اصلی برای انجام واکنش الومینیوم با آب، خراب شدن یا هر نوع گسستگی ) disruption ) در الیه آلومینای هیدراته است. شکل 1 یک محصول اصلی واکنش آلومینیوم با آب گاز هیدروژن ) H2 ) می باشد. این واکنش در صنعت به قدری حیاتی است که از آن برای ذخیره هیدروژن در وسایل نقلیه با سوخت هیدروژن و یا در پیل های سوختی استفاده می شود. الزم به ذکر است که تمام واکنش های خوردگی آلومینیوم با تولید هیدروژن بر پایه اثر بر وری اکسید آلومینیوم بوده و بنابر این اجازه می دهند که واکنش آلومینیوم با آب ادامه پیدا کند. تمام واکنش های فوق از نظر ترمودینامیکی در دمای اتاق قابل انجام و همگی به شدت گرماده هستند. در هر سه واکنش باال، آند و کاتد عبارتند از: Anode: Al → Al+3 + 3e + 6e → 3H2 + Cathode: 6H تفاوت معادله اول و دوم در این است که در معادله 2 آب کمتری مصرف می شود و همان مقدار هیدروژن آزاد می شود. معادله 2 همچنین فرم متفاوتی از آلومینیوم را تشکیل می دهد که می تواند در واکنش در دمای باالتر از 07 درجه سانتی گراد آب رخ دهد. در شکل 2 آزاد شدن گاز هیدروژن در خوردگی آلومینیوم با نفوذ به داخل الیه مقاوم اکسیدی )آب پوشیده( مشاهده می شود: G A R M I R A N  شکل 2 کنترل خوردگی آلومینیوم: خوردگی آلومینیوم فاکتوری است که بر روی کوتاه شدن عمر سیستم گرمایش مرکزی و همچنین رادیاتورها تاثیر می گذارد. فرایند بدین طریق است که به صورت غیرقابل اجتنابی، در زمان تماس فلز با آب خوردگی رخ می دهد. با دانستن این مسئله باید تمام تالش ها برای حفاظت کلیه قسمت ها صورت گیرد تا خوردگی در سیستم گرمایش مرکزی به حداقل برسد. یکی از نقاط که در رادیاتورها و درون پکیج باید کنترل شود، خوردگی الومینیم است. آلومینیوم اغلب به عنوان یک ماده موثر در بویلر و رادیاتورها استفاده 1-m.W K .1 -می شود. هدایت گرمایی آن 232بوده و به مس نزدیک است ) 397 ) و از استیل زنگ نزن بهتر می باشد. این خواص به همراه جرم مولی کمتر آلومینیوم، موارد کاربرد آن را گسترده تر نموده است. بیشتر بازدارنده هایی که عموما برای آهن استفاده می شوند برای آلومینیوم مخرب هستند. آلومینیوم فلزی از لحاظ ترمودینامیکی فعال است اما مقاومت آن به خوردگی به دلیل تشکیل یک فیلم نازک اما خیلی پایدار اکسید آلومینیوم روی آن عالی است. در محـیط های تقریبا خنثی 9-4 = pH یک الیه 07 آنگستروم اکسید نـازک، فلز را در برابر خـوردگی مـحافظت می نـماید ) passivation . )در محیط - Al می دهد؛ در محیط های بازی و خیلی قلیایی نیز با تشکیل +3 های خیلی اسیدی، آلومینیوم به صورت یکنواخت خورده شده و تشکیل AlO2 خورده می G A R M I R A N شود ) منحنی پوربه، شکل 3)  E-pH diagram of solid species of aluminum when the soluble species are at one molar concentration (25oC) شکل 3 مقاومت و پایداری الیه اکسید یک تابع شرایط محیطی، ترکیب آلیاژ و ساختار میکروسکپی آلومینیوم است که تحت تاثیر اعمال گـرما قرار می گیرد. بر ای اینکه مطمئن شویم خوردگی آلـومینیوم حـداقل است باید یک تعداد توجهات ویژه و مشخص را بکار بریم. در کلیه روش های حفاظت آلومینیوم، الیه اکسید آلومینیوم نباید دچار پارگی و هرگونه disruption شود، چون در این صورت فیلم آلومینیوم غیرپایدار شده و به عنوان نتیجه، خوردگی رخ خواهد داد. وقتی آلومینیوم خورده می شود، خیلی مکان کوچکی است در نتیجه سبب می شود که سطح فلز دچار حفره شود. این مسئله خیلی سریع روی عملکرد فلز و خرابی دستگاه تاثیر می گذارد. در مورد خوردگی رادیاتورها و بویلر سبب در برداشتن هزینه های گزاف برای صاحبخانه شده و مشکالت متعددی را پیش می آورند. انواع روش های حافظت از خوردگی: 1 )انتخاب ترکیب آلیاژ 2 )طراحی تجهیزات 3 )پوشش آلی 4 )استفاده از بازدارنده ها 0 )محافظت کاتدی

تعمیرات پکیج بوتان

تعمیرات پکیج ایران رادیاتور 

تعمیر پکیج بوتان نارمک 

تعمیر پکیج ایران رادیاتور تهرانپارس 

تعمیر پکیج دیواری نارمک تهران نو مجیدیه شهرک امید شهرک امام حسین حکیمیه ازگل ارتش محلاتی نفت ولنجک پاسداران