مشتری گرامی از اینکه برای تعمیرپکیج ایساتیس ما را انتخاب کرده اید متشکریم. گروه صنعتی امدادپکیج شرق با هدف انتقال جدیدترین تکنولوژی روز دنیا و تعهد به پیشرفت صنعت ملی در  زمینه محصوالت گرمایشی، حرکت به سوی تولید این محصوالت را آغاز کرد. این شرکت در فرصت کوتاهی موفق شد به همت جمعی از جوانان کوشا و متخصص ایرانی محصول  پکیج شوفاژ دیواری و رادیاتور را با کیفیت کامالً متفاوت، وارد چرخه تولیدات صنعتی داخلی نماید و این آغاز  مسیری بود که گروه صنعتی ایساتیس در آن گام نهاد و رفته رفته توانست به مقصد ارزشمند و هدف واالی  خود نزدیکتر شود. بنابراین با پاسداشت فرهنگ و عناوین ایرانی نام ایساتیس را برگزید، که عنوانی است  تاریخی و باستانی از شهر یزد. این نام به منظور نکوداشت سرزمینی که خاستگاه تفکر و راه اندازی این گروه  صنعتی بوده است، انتخاب گردید. پکیجهای شوفاژ دیواری ایساتیس متناسب با شرایط اقلیمی کشورمان، برای  مساحتهای مختلف، در مدلها و ظرفیتهای متنوع تولید و عرضه میشوند. کاریز، نامی از باستان تا به امروز. عنوانی از کویر که همواره با تالش، پشتکار، تخصص و تعهد مردمان  سخت کوش و دوراندیش پیوند خورده است. این محصول با استفاده از تجربیات و سابقه دیرینه و در تعامل با  دنیا و تبادل اطالعات، تجربه و فناوری روز ایتالیا متجلی گردید.  هر محصول با نهایت کیفیت و اثربخشی، در صورتی که اصولی و صحیح مورد استفاده قرار گیرد، میتواند بازده  و عملکرد مثبت داشته باشد. همچنین بایستی بهصورت صحیح نصب و راه اندازی گردیده و طبق  دستورالعملهای خاص خود استفاده شود. به همین منظور قبل از نصب، دفترچه راهنمای آن را مطالعه نمایید.  پکیجهای ایساتیس دارای مدرنترین سیستمهای کنترلی و سنسورهای حفاظتی است و هر گونه خطا یا نقص  در عملکرد را دریافت نموده، فرمان قطع عملکرد را صادر مینماید. امید است که با رعایت تمامی اصول ایمنی و دستورالعملهایی که بیان خواهد شد، ضمن جلوگیری از بروز  مشکالت، ارمغان بخش تأمین آسایش مصرفکنندگان محترم باشیم. با آرزوی موفقیت گروه صنعتی ایساتیس خدمات پس از فروش ایساتیس،تعمیر پکیج ایساتیس

 3 1 -معرفی پکیج کاریز: این دستگاه برای تأمین آبگرم مورد نیاز سیستم گرمایش و آبگرم بهداشتی طراحی شده است. دستگاه  مذکور بایستی به مدار گرمایشی مناسب )مانند رادیاتور، گرمایش از کف یا فن کویل و ...( و شبکه توزیع کننده آبگرم بهداشتی که متناسب با توان و عملکرد آن باشد، متصل شود. استفاده ازپکیج ایساتیس به غیر از موارد توصیه شده مجاز نیست. این نوع از پکیج دارای طراحی بسیار زیبا بوده، کارکردی بسیار هوشمند داشته و همچنین مدلی  اقتصادی است. این محصول به دلیل فندار بودن و راندمان باال در تمام ساختمانهای استاندارد تا متراژ 171 متر مربع قابل استفاده است. صفحه نمایشگر دیجیتال پکیج ایساتیس ،آن اطالعات و کدهای خطا مربوط به قسمت های  مختلف دستگاه را نمایش میدهد و همچنین این محصول بهترین نوع پکیج ایساتیس گرمایشی جهت سیستم گرمایش  از کف )UFH )و همچنین فن کویل است.  پکیج ایساتیس دارای مبدل مسی به عنوان تعمیر مبدل اصلی پکیج ایساتیس و مبدل استیل  زنگ نزن جهت آبگرم بهداشتی بوده که عالوه بر ضریب انتقال حرارت باال، نسبت به تک مبدله طول عمر  باالتری نیز دارد. کتابچه حاضر روش نصب و راه اندازی پکیج و نکات مهم در رابطه با آن را بیان مینماید. به خاطر  داشته باشید که این کتابچه به جهت مراجعات بعدی تکنسینهای مجاز خدمات جهت رفع عیب احتمالی و  انجام سرویس  پکیج ایساتیس سالیانه نیاز است، که میبایست در مکانی مطمئن نگهداری شود. شبکه گسترده نمایندگان خدمات پس از فروش ایساتیس در سراسر ایران بهمنظور ارائه هرگونه خدمات در  خدمت شماست. نصب و راه اندازی اولیه پکیج میبایست توسط تکنسین مجاز و مطابق با مقررات ملی ساختمان و  سازمانهای بهداشت عمومی انجام پذیرد. 2 -نکات ایمنی  پکیج ایساتیس به صورت فندار به بازار ارائه شده که در نتیجه سیستم تأمین هوای مکانیکی دارد. سیستم  تأمین هوا و مشعل این دستگاه به هم وابسته و مرتبط بوده، به طوری که اگر سیستم تعویض هوای مکانیکی  از کار بیفتد، مشعل دستگاه هم به طور خودکار خاموش میشود. نکات:  استفاده از دودکش مشترک برای وسایل ممنوع است.   پکیجهایی که در طبقات مختلف نصب میشوند باید دارای دودکش مستقل باشند و استفاده از  دودکش مشترک مجاز نیست. 4  هیچگونه لوله.کشی بر عهده نماینده خدمات نیست و فقط نصب دستگاه به دیوار رایگان است. این  شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال عیوبی که به دلیل عدم کیفیت الزم مسیر گرمایش یا بهداشتی مانند افت فشار سیستم گرمایش به دلیل نشتی در آن ندارد.  در صورت شکسته شدن الک و مهر حتماً دوباره مهر و موم شود.  برق ورودی دستگاه، 01Hz/Vac 231-221 بوده و برد الکترونیکی دستگاه در مقابل نوسانات برق و  یا استفاده خارج از توان مشخص شده توسط کارخانه، گارانتی نخواهد بود. لذا استفاده از محافظ برق  مخصوص جهت حفاظت برد الکترونیکی دستگاه به منظور استفاده از گارانتی توصیه میگردد.  در محل ورود گاز به دستگاه فیلتر نصب نمایید.  به منظور افزایش طول عمر و کارایی بیشتر  پکیج ایساتیس نصب فیلتر گاز، آب و محافظ برق توصیه  میگردد. الزم به ذکر است مسئولیت هر گونه حادثه در اثر استفاده از تجهیزات غیر متعارف یا نامرغوب و یا  نصب و استفاده نا صحیح از این تجهیزات بر عهده این شرکت نمی باشد. 3 -مقررات مربوط به دودکش دستگاههای گازسوز ساختمانها اصول مهندسی اجرا و کنترل دودکشها به منظور تخلیه کامل محصوالت احتراق بسیار حائز اهمیت  است. این مهم به دلیل احتمال تلفات جانی باید در اولویت قرار گیرد. 3-1 .دودکش پکیج محفظه احتراق باز پکیج با محفظه احتراق باز )نوعB )دستگاهی است که در آن هوای احتراق مستقیماً از فضایی که پکیج  1 در آن نصب شده تأمین گردد. 3-2 .دودکش پکیج محفظه احتراق بسته  در پکیج محفظه بسته، محفظه احتراق بهصورت درزبند بوده و ارتباط مستقیم با محیط نصب ندارد و  هوای تازه مورد نیاز احتراق خود را از محیط بیرون دریافت مینماید. تنها پکیجهای فن دار را میتوان بهصورت محفظه احتراق بسته نصب نمود که پکیج حاضر از این نوع است. این لولهها میتوانند بهصورت دو جداره بوده  و یا خیلی نزدیک به هم و به صورت مجزا باشند.   1 استاندارد ملی ایران 3535 بخش 4-5-1 0 4 -شرایط مورد نیاز محل نصب دستگاه پکیج:  باالی اجاق گاز و سایر وسایل گرمازا نباشد. حداقل فاصله افقی 41 سانتیمتر از این تجهیزات رعایت  شود.  در معرض کوران شدید نباشد.  حداقل فاصله دستگاه از دیوار مقابل یک متر باشد.  حداقل فاصله از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین 10سانتیمتر باشد.  حداقل فاصله از کف تا زیر پکیج 101سانتیمتر باشد.  در صورت نصب بهصورت محفظه احتراق باز-نوع B ،در صورتی که میخواهید تعمیر پکیج را در داخل  کابینت نصب نمائید، حتماً توجه کنید که تعمیرپکیج برای احتراق نیاز به اکسیژن دارد و حتماً باید درب  کابینت مشبک باشد تا تعمیر پکیج، اکسیژن مورد نیاز خود را از محیط دریافت نماید. در صورت نصب در  وضعیت محفظه احتراق بسته، محدودیتی در این حالت نصب نیست.  داشتن دودکش مناسب با مکش کافی الزامی است و قبل از راه اندازی از باز بودن مسیر اطمینان  حاصل کنید.  در صورتی که سختی آب بین ppm 201-101 باشد نیازی به استفاده از سختی گیر در مسیر بهداشتی نیست ولی برای سختی باالی 201ppm استفاده از آن توصیه میشود.  در صورتی که pH آب باالتر از 0/8 یا کمتر از 7 باشد، بایستی آب ورودی به دستگاه اصالح شود.  دیوارهای حساس به حرارت با عایق مناسب پوشیده شود.  حداقل فاصله بین پکیج و مواد قابل احتراق مانند پرده آشپزخانه 01 سانتی متر است. 5 -محلهایی که نمیتوان پکیج را در آنجا نصب کرد:  نصب وسایل گازسوز مانند آبگرمکن فوری و پکیج در واحدهای مسکونی یا غیرمسکونی که مساحت  آنها کمتر از 01 متر مربع باشد ممنوع است مگر آنکه هوای مورد نیاز جهت احتراق گاز مصرف آنها از طریق دریچه دائمی که مستقیماً به هوای آزاد راه دارد تأمین گردد.   هرگز نباید دستگاهها را در دستشویی، توالت، حمام، رختکن و امثال آن نصب نمود.  هرگز نباید دستگاهها را در مکانهایی که احتمال خطر آتشسوزی دارند مانند : انبار کاغذ، تینر، رنگ  و امثال آن نصب نمود.  هرگز نباید دستگاهها را در محلهایی که در آن گازهای اسیدی موجود است )مانند باالی ماشین  لباسشویی و ...( نصب نمود. چراکه باعث خوردگی اجزاء داخلی دستگاه میشود. 0  از قرار دادن مکنده های قوی مانند کولر و انواع هواکش در مجاورت دستگاه پکیج خودداری نمایید.  زیرا این تجهیزات در مکش دودکش اختالل ایجاد میکنند و باعث میشوند گازهای خروجی )حاصل از احتراق( از پکیج، به صورت طبیعی از طریق دودکش تخلیه نشوند و در نتیجه به فضای داخلی خانه  نشت نماید. 6 -قبل از استفاده از پکیج به نکات زیر توجه نمایید:  در صورت احساس نشت گاز از هیچ وسیله برقی استفاده ننمایید. در این حالت فوراً شیر گاز را ببندید  پنجره ها را باز نموده، و سپس با نزدیکترین مرکز خدمات ایساتیس شرکت تماس بگیرید.  از وجود دودکشهای استاندارد، ثابت و محکم با عایق بندی مناسب، اطمینان حاصل نمایید.  از قرار دادن لوازم قابل اشتعال مانند کاغذ یا پارچه بر روی پکیج جداً خودداری نمایید.  از قرار دادن هر شیء بر روی دهانه دودکش که مانع خروج صحیح دود میشود خودداری نمایید.  مراقب فضای اطراف دریچه بازدید باشید چرا که ممکن است موجب سوختگی شود.  در هر زمان اگر احتیاج به افزایش فشار یا تخلیه مدار گرمایش باشد، حتماً شیر گاز ورودی به دستگاه  را قطع نموده و پس از آبگیری یا تخلیه و باز نمودن شیر گاز کلید Reset را فشار دهید. ! یادآوری: در صورت هرگونه ایراد دستگاه که رفع عیب آن طبق دستورالعمل )مراجعه شود به 14 )از عهده مصرف  کننده خارج است به شرح زیر عمل گردد: 1 -شیر گاز را ببندید. 2 -دستگاه را از برق قطع نمایید و جهت  هر گونه تعمیر پکیج یا تعمیر با تکنسین مجاز ایساتیس تماس حاصل فرمائید. در صورت تعمیر دستگاه توسط  افراد یا تکنسین غیر مجاز، گارانتی دستگاه باطل خواهد شد، و هرگونه عواقب ناشی از آن بر عهده مصرف- کننده خواهد بود. 7 -ویژگی های مهم فنی:  نمایش عددی دمای شوفاژ و آب گرم بهداشتی؛  سیستم خودکار عیب یاب الکترونیکی با امکان نمایش کد خطا؛  امکان تنظیم توان خروجی از طریق تنظیم شعله؛ )در شرایط خاموش شدن ناگهانی شعله، الکترود تشخیص شعله، قطع فوری گاز را تضمین میکند.(  دو حالت )مود( مجزای آب گرم بهداشتی و گرمایش مرکزی؛  سیستم ایمنی محدود کننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش؛ 7  پمپ سیرکوالتور سه سرعته؛  سیستم آیونایز حفاظت از شعله؛  سیستم ضد نوسان دمای آبگرم بهداشتی؛  سیستم بای پس، جهت حفاظت پکیج در وضعیت عدم وجود آب و یا گردش نامناسب آب در مدار  گرمایش؛  سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش؛  قابلیت نصب بهصورت محفظه احتراق بسته، که با تأمین هوای مورد نیاز احتراق از بیرون فضای نصب،  باعث میگردد که دستگاه از اکسیژن فضای نصب استفاده ننماید و لذا خطر احتراق ناقص و تولید گاز CO را در بر نخواهد داشت.  پرشر سوئیچ هوا، جهت کنترل خروج صحیح دود؛  پرشر سوئیچ آب، جهت کنترل فشار آب داخل مدار گرمایش و جلوگیری از روشن شدن دستگاه در  حالت کم آبی، تأخیر 3 دقیقهای در راه اندازی مجدد شعله در حالت گرمایش، جهت جلوگیری از روشن  و خاموش شدن متعدد دستگاه، و در نتیجه افزایش طول عمر دستگاه و کاهش مصرف انرژی؛  سیستم حفاظت در برابر گیرپاژ پمپ که در زمان توقف دستگاه، هر 24 ساعت به مدت 1 دقیقه پمپ  را به کار میاندازد.  سیستم هواگیر خودکار؛  سیستم کامفورت برای راحتی مصرف کننده و امکان وجود آبگرم همیشگی در سیستم؛  قابلیت اتصال به سیستم گرمایش از کف و فن کویل؛  قابلیت تنظیم میزان احتراق اولیه؛  قابلیت نمایش میزان کارکرد برخی قسمتهای پکیج؛  قابلیت اتصال سنسور بیرونی و تنظیم شیب افزایش دما؛ 8 -حفاظت در برابر یخ زدگی: زمانی که دستگاه به برق متصل است، سیستم ضد یخ زدگی دستگاه مستقل از سایر قسمتها به بررسی  دمای مدار گرمایش مرکزی میپردازد. سیستم حفاظت در برابر یخ زدگی زمانی فعال میشود که فشار آب  بین 2/1-0/1 بار باشد، و دستگاه به برق و گاز متصل باشد. توجه: در صورتی که پکیج ایساتیس در حالت خاموش باشد و شرایط باال تأمین شده باشد باز هم  سیستم حفاظت یخ زدگی فعال بوده و در صورت نیاز وارد عمل خواهد شد. 8 9 -سیستم کامفورت: در صورت فعال شدن این سیستم پس از اولین درخواست آبگرم از پکیج، سیستم آب بهداشتی را تا  مدت زمان قابل تنظیمی گرم نگه میدارد. این حالت از خاموش و روشن شدن مداوم پکیج جلوگیری کرده و  عالوه بر کاهش استهالک پکیج، باعث میشود که آبگرم تا مدت زمان مشخص شده در مسیر وجود داشته  باشد. 11 -دستورالعمل کار با کنترل پانل: شکل 1 صفحه نمایش و کنترل پکیج کاریز 9 جدول 1 دکمه و صفحه نمایش دستگاه پکیج کاریز شماره  کلید نشانه توضیح 1 نشانگر آتا ل ترموستات اتاقی در صورتی که این ترموستات متصل باشد چراغ این گزینه روشن  خواهد بود. 2 نشانگر فعال بودن حالت آبگرم بهداشتی در صورت فعال بودن حالت آبگرم 3 دکمه خاموش و روشن پکیج - 4 ولوم افزایش و کاهش دمای مدار گرمایش در صورت فعال بودن حالت گرمایش 0 ولوم افزایش و کاهش دمای مدار بهداشتی - Menu/Ok دکمه 0 به منظور تأیید تنظیمات و خروج از برنامه، منوی برنامهها و  تنظیمات پکیج 7 دکمه Mode تغییر حالت زمستانه و تابستانه Reset/Esc دکمه 8 هرگاه پکیج به علت خطا متوقف شود با فشار دادن دکمه Reset مجدداً راه اندازی میشود. این دکمه برای خروج از برنامه بدون  ذخیره تنظیمات نیز کاربرد دارد. 9 نشانگر دمای آب مدار آبگرم بهداشتی - 11 نشانگر فشار سیستم - 11 نشانگر کد خطای سیستم - 12 نشانگر فعال بودن فن - 13 نشانگر دمای آب مدار گرمایش - 14 نشانگر فعال بودن حالت زمستانه - 11 -راه اندازی اولیه دستگاه: 1 -شیر گاز را باز کنید. 2 -دستگاه را به جریان برق متصل کرده و دکمه 3 را فشار دهید. 3 -در این مرحله الزم است رمز کاربر که 000 است، وارد گردد. این قسمت سطح دسترسی کاربر به  منوها را محدود میکند. 4 -شماره گر قسمت 11 شروع به چشمک زدن میکند. با چرخش ولوم شماره 0 در جهت ساعتگرد این  عدد تغییر کرده تا عدد مربوط به منوی مورد نظر را انتخاب کنید. 0 -دکمه شماره 0 برنامه را تأیید کرده و وارد برنامه میشود. 0 -دکمه شماره 8 برای خروج از برنامه بکار میرود. 11 7 -پس از وارد شدن به برنامه اصلی شماره دوم قسمت 11 شروع به چشمک زدن میکند. سپس با  استفاده از ولوم 0 زیر برنامه مورد نظر خود را انتخاب کرده و با دکمه 0 وارد برنامه میشوید. 8 -پس از انجام تنظیمات در هر برنامه با فشار دادن دکمه 0 ذخیره انجام میگیرد و در صورت فشار  دادن دکمه 8 بدون ذخیره سازی از برنامه خارج میشود. 12 -تنظیمات مختلف دستگاه: 12-1 .تنظیمات حالت زمستانه 1 -شیر گاز را باز کنید. 2 -دستگاه را به جریان برق متصل کرده و دکمه 3 را فشار دهید. 3 -در این مرحله بایستی پسورد کاربر وارد گردد. که پسورد 111 مخصوص مصرف کننده است. این  قسمت سطح دسترسی کاربر به منوها را محدود میکند. 4 -با استفاده از دکمه شماره 7( MODE )پکیج را در حالت زمستانه قرار دهید. 0 -صفحه نمایش وضعیت کارکرد دستگاه را با عالمت نشان دهد.  0 -سپس با ولوم شماره 4 دمای آب رادیاتورها را روی دمای مطلوب خود تنظیم نمایید. 7 -با استفاده از ولوم شماره 0 دمای آب گرم بهداشتی را روی دمای مطلوب خود تنظیم نمایید. 8 -بعد از تنظیم، پکیج دمای تنظیمی را بهطور خودکار ذخیره میکند. سپس دستگاه دمای آب سیستم  گرمایش را نشان داده و پکیج در حالت گرمایشی کار خواهد کرد. 21-1 .تنظیمات حالت تابستانه 1 -شیر گاز را باز کنید. 2 -دستگاه را به جریان برق متصل کرده و دکمه 3 را فشار دهید. 3 -در این مرحله بایستی پسورد کاربر وارد گردد. که پسورد 111 مخصوص مصرف کننده است. این  قسمت سطح دسترسی کاربر به منوها را محدود میکند. 4 -با استفاده از دکمه شماره 7( MODE )پکیج را در حالت تابستانه قرار دهید. 0 -صفحه نمایش وضعیت کارکرد دستگاه را با عالمت نشان دهد.  0 -سپس با ولوم شماره 0 دمای آب رادیاتورها را روی دمای مطلوب خود تنظیم نمایید. 7 -بعد از تنظیم، پکیج دمای تنظیمی را بهطور خودکار ذخیره میکند. سپس دستگاه دمای آب سیستم  آب گرم بهداشتی را نشان داده و پکیج در حالت گرمایشی کار خواهد کرد. 11 (Boiler general setting) پکیج عمومی تنظیمات- 1 تمامی تنظیمات این قسمت جزء منوی اصلی شماره 1 هستند که ابتدا وارد این منو شده و سپس زیر  منوی مورد نظر را انتخاب نمایید. تعیین زبان دستگاه (language:( با استفاده از منوی 11 این امکان تغییر زبان دستگاه وجود دارد. الزم به ذکر است که در این دستگاه  تنها زبان انگلیسی وجود داشته و قابل تغییر نیست. آالرم دستگاه هنگام وقوع خطا در آن (Function Buzzer:( با استفاده از منوی 12 در صورتی که روی حالت )Enable )باشد، در صورت بروز بعضی از خطاها آالرم  موزیکال پکیج فعال میگردد. مدت زمان آالرم را نیز میتوان مشخص نمود. تعیین میزان احتراق اولیه (Combustion Initial:( با استفاده از منوی 13 میتوان میزان احتراق اولیه را مشخص نمود. این مقدار از 1-99 %قابل تنظیم  است. :(Factory Reset “Boiler General Setting”) 1 شماره اصلی منوی کردن ریست با استفاده از منوی 18 کل منوی setting general Boiler را میتوان ریست کرده و پس از آن کلیه تنظیمات این بخش به حالت پیش فرض کارخانه برمیگردد. ریست کردن کل تنظیمات پکیج (Reset Factory Total:( با استفاده از منوی 19 کل تنظیمات و پارامترهای پکیج را میتوان ریست کرده و همه را به پیش فرض  کارخانه برگرداند. :(Central heating) مرکزی گرمایش- 2 تمامی تنظیمات این قسمت جزء منوی اصلی شماره 2 هستند که ابتدا وارد این منو شده و سپس زیر  منوی مورد نظر را انتخاب نمایید. تنظیم حداقل توان پکیج (Power Heating MIN :( با استفاده از منوی 21 حداقل توان پکیج را میتوان مشخص کرد. این حالت به این منظور است که در  صورت درخواست گرمایش کم، پکیج با توان پایین بهصورت مداوم کار نکند. این مقدار از 1-01% میتواند متغیر باشد. 12 تنظیم حداکثر توان پکیج (Power Heating MAX:( با استفاده از منوی 22 ماکزیمم توان پکیج قابل تنظیم است. این مقدار از 01-99 %میتواند وارد شود. تنظیم زمانهای دستگاه در حالت گرمایش: :Heating Delay  با استفاده از منوی 23 زمان ما بین هر بار خاموش و روشن شدن دستگاه در حالت گرمایش مشخص  میشود. این منو در دو حالت اتوماتیک و 1 تا 7 دقیقه قابل تنظیم است. :Subsequent Circulation  با استفاده از منوی 24 زمان کار پمپ بعد از خاموش شدن پکیج در مود گرمایش مشخص میشود  که دسترسی به این منو تنها برای نصاب وجود دارد. این زمان بین 1 تا 10 دقیقه است. در صورت استفاده نکردن از ترموستات اتاقی پمپ بهصورت دائم روشن میماند که این باعث  استهالک پکیج میشود. در صورتی که از ترموستات اتاقی استفاده شود پکیج پس از دریافت خروجی  از ترموستات مبنی بر رسیدن به دمای مورد نظر، پمپ را از سرویس خارج کرده و تا رسیدن  درخواست مجدد گرمایش خاموش میماند. :Subsequent Ventilation  با استفاده از منوی 20 زمان روشن بودن فن بعد از خاموش شدن پکیج قابل تنظیم است که بهصورت پیش فرض 31 ثانیه بوده و قابل تغییر نیست. :Restart Delay After Sanitary  با استفاده از منوی 20 میتوان زمانی را که بعد از تأمین آبگرم بهداشتی سپری میشود تا پکیج به  حالت گرمایش بازگردد، تنظیم نمود. این زمان بین 1 تا 31 دقیقه قابل تنظیم است. این در صورتی  است که برای تغییر از حالت گرمایش به بهداشتی پکیج از سرویس خارج نشده و باالفاصله تغییر  وضعیت میدهد. تنظیم حالت دما پایین (Heating. Temp Low:( با استفاده از منوی 27 حالت کم دما برای گرمایش از کف تنظیم میشود. رنج دمایی این حالت در  صورت فعال شدن 41-01 درجه سانتیگراد است. :(Central heating 2) مرکزی گرمایش-3 تمامی تنظیمات این قسمت جزء منوی اصلی شماره 3 هستند که ابتدا وارد این منو شده و سپس زیر  منوی مورد نظر را انتخاب نمایید. 13 :(Factory Reset “Central Heating 2”) 3 شماره اصلی منوی کردن ریست با استفاده از منوی 39 میتوان کل قسمت شماره 3 را ریست کرد. :Sanitary بهداشتی- 4 تمامی تنظیمات این قسمت جزء منوی اصلی شماره 4 هستند که ابتدا وارد این منو شده و سپس زیر  منوی مورد نظر را انتخاب نمایید. فعال کردن حالت کامفورت سیستم (Function Comfort:( با استفاده از منوی 41 حالت کامفورت را میتوان فعال کرد. با فعال شدن این حالت، پکیج بعد از اولین  درخواست، آبگرم بهداشتی را برای زمانی که قابل تنظیم نیز هست، گرم نگه میدارد. این زمان میتواند  10-31 ثانیه یا همیشگی باشد. این حالت برای این است که در زمانی که پکیج راه اندازی میشود  آبگرم در پکیج وجود داشته و تا گرم شدن مجدد آب، مقداری آبگرم در سیستم موجود باشد. جلوگیری از روشن و خاموش شدن پی در پی پکیج (Detection After Delay Start:( منوی 42 برای تأخیر در روشن شدن پکیج پس از تشخیص درخواست گرمایش است. این منو باعث  میشود که پکیج کمتر روشن و خاموش شده و در نتیجه استهالک آن کمتر میشود. تعیین منطق قطع احتراق در پکیج (Logic off Switch:( با استفاده از منوی 43 میتوان منطق قطع احتراق در پکیج را تعیین کرد. در این قسمت دو حالت  .است 1 طبق Anti-scale حالت کارکرد که Anti-scale/Set point+4 °C است تنظیم قابل جدول 2 تنوع وضعیت قطع احتراق در تنظیم Antiscale دمای شروع احتراق دمای قطع احتراق دمای تنظیمی C˙18 C˙18 بدون تأثیر سنسور گرمایش<85˙C 48˙C 46˙C سنسور آبگرم >85˙C 45˙C 48˙C در حالت C °4+point Set نیز C˙4 بیشتر از دمای تنظیمی احتراق در پکیج قطع میشود. زمانهای پکیج در حالت آب بهداشتی: :Subsequent Circulation  با استفاده از منوی 44 زمان کار پکیج بعد از خاموش شدن پکیج در مود آبگرم بهداشتی قابل تنظیم  است. 14 :Subsequent ventilation  با استفاده از منوی 40 میتوان زمانی که پس از خاموش شدن پکیج در حالت آبگرم، فن روشن  مانده و عمل تخلیه دود را انجام میدهد تنظیم کرد. این میزان قابل تغییر نبوده و مقدار ثابت 31 ثانیه است. کنترل پکیج در حالت بهداشتی (State Sanitary:( با استفاده از منوی 40 میتوان وضعیت پکیج در حالت بهداشتی را کنترل نمود. تنظیم دبی راه اندازی پکیج (Start For Flow MIN:( با استفاده از منوی 47 حداقل دبی آب برای راه اندازی پکیج در حالت آبگرم بهداشتی تنظیم میشود. ریست کردن تنظیمات آبگرم بهداشتی (“Sanitary “Reset Factory:( با استفاده از منوی 49 میتوان تنظیمات قسمت آبگرم بهداشتی را ریست کرده و به تنظیمات کارخانه  برگرداند. :(Service parameter) سرویس پارامترهای. 7 تمامی تنظیمات این قسمت جزء منوی اصلی شماره 7 هستند که ابتدا وارد این منو شده و سپس زیر  منوی مورد نظر را انتخاب نمایید. نشان دادن وضعیتهای مختلف پکیج:  منوی 71 :وضعیت توان پکیج (State Power(  منوی 72 :وضعیت پمپ پکیج (State Pump( (3 Way Valve State) راهه سه شیر وضعیت: 73 منوی   منوی 74 :مقدار دبی آبگرم بهداشتی (Rate Flow Sanitary (  منوی 70 :وضعیت پرشر سوئیچ هوا که میتواند دو حالت باز و بسته داشته باشد. Pressure Air( Switch State)  منوی 70 :دمای مدار رفت گرمایش (Temperature Flow(  منوی 77 :دمای مدار برگشت گرمایش (Temperature Return(  منوی 78:دمای آبگرم بهداشتی (Temperature Sanitary(  منوی 79 :دمای بیرون ساختمان (Temperature Outdoor( :Operation Report عملکرد گزارش. 8 10 تمامی تنظیمات این قسمت جزء منوی اصلی شماره 8 هستند که ابتدا وارد این منو شده و سپس زیر  منوی مورد نظر را انتخاب نمایید. نشان دادن مدت زمان کار قسمتهای پکیج:  منوی 81 :نشان دهنده مدت زمان کارکرد پکیج در حالت گرمایش است. (Runtime Heating(  منوی 82 :نشان دهنده مدت زمان کارکرد پکیج در حالت آبگرم بهداشتی است. تعمیر پکیج Sanitary( Runtime)  منوی 83 :نشان دهنده مدت زمانی است که درخواست گرمایش وجود داشته و اختالف این دما با  منوی 81 در مدت زمان تأخیری است که پس از تشخیص گرمایش تا شروع بکار پکیج وجود  (Heating Request Duration) .دارد  منوی 84 :نشان دهنده تعداد خطاهایی که در تشکیل شعله وجود داشته است. در این موارد جرقه  زده شده ولی به علل مختلف شعله تشکیل نشده است. (Fault Flame Of Number(  منوی 80 :نشان دهنده تعداد دفعاتی است که جرقه زن فعال شده چه به صورت موفق و چه  (Number of Ignition Cycles).ناموفق  منوی 80 :مدت زمان کارکرد فن (Runtime Fan(  منوی 87 :مدت زمان کارکرد پمپ (Runtime Pump( نشان دادن خطاهای سیستم:  با استفاده از منوی 88 میتوان 11 خطای آخر سیستم را نشان داد. (History Error(  منوی 89 نیز خطاهای سیستم را پاک میکند. (History Clear( 13 -روش باز کردن روکش دستگاه: 1 -پیچها را باز کنید. 2 -روکش را مطابق روش نشان داده شده در شکل جدا کنید. ! نکته مهم: ابتدا برق دستگاه را قطع کرده و سپس شیر گاز را ببندید و سپس هر گونه عملیاتی در  داخل دستگاه پکیج را آغاز کن 

تعمیر پکیج    امداد پکیج شرق   پ،،، ایساتیس،مدل کاریز.pdf  تعمیر پکیج ایساتیس نارمک 

تعمیر پکیج ایساتیس تهرانپارس   تعمیر پکیج ایساتیس نارمک  تعمیر پکیج ایساتیس شهرک امید