ايراد احتمالي پکیج :مشعل روشن  نميشود

رفع عيب پکیج

مشعل روشن  نميشود 1ـ فشار آب پکیج نوسان دارد. تأمين فشار آب محل با نصب مخزن و پمپ 2ـ جریان برق نوسان دارد. از محافظ برق پکیج استفاده شود.  با اداره برق تماس بگیرید.  3ـ فاصلۀ سنسور شعله نسبت به مشعل مناسب  نیست )خیلی دور یا خیلی نزدیک است(.  آن را در محدوده 5/0 ±4 میلیمتر تنظیم نمایید.  4ـ شیر گاز نقص دارد. شیرگاز را عوض نمایید.  5ـ اتصال برقی سوئیچ فشار هوا قطع است یا  شیلنگهای متصل به آن به درستی وصل نشدهاند.  همۀ اتصاالت را کنترل نمایید.  6ـ سوئیچ فشار هوا نقص دارد. سوئیچ فشار هوا را عوض نمایید.  7ـ سوئیچ آب نقص دارد. سوئیچ فشار آب را عوض نمایید.  8ـ یکی از سنسورهای کنترلکنندهها مثل NTC آبگرم مصرفی یا NTC آب گرمایش نقص دارد.  سنسور کنترلکننده معیوب را تعویض نمایید.  9ـ فشار گاز کم است. از وصلبودن گاز اطمینان حاصل نمایید.  با اداره گاز )194 )تماس بگیرید

غیرفعال شدن  پمپ

1ـ قطعی جریان برق یا خاموش بودن چراغ پاور پریز برق را چک نمایید.  2ـ اتصال ناقص سیمکشی داخلی فیوز، اتصالها و سیمکشی را چک نمایید.  3ـ گیرپاژ پمپ به دستورالعملهای رفع گیرپاژ عمل کنید.  4ـ عدم اتصال پمپ به خروجی جریان برق کابل اتصال به پمپ را تعویض نمایید.  5ـ پمپ سوخته پمپ را تعویض نمایید. البته کار را به متخصص بسپارید

 برای،رفع عیب و تعمیر پکیج با متخصصان امداد پکیج شرق تماس،حاصل،فرمائید سرویسکار پکیج و نمایندگی تعمیر پکیج

گرم نبودن آب  مدار گرمایشی  به اندازۀ دمای  تعریف شده

 1ـ پایین بودن فشار گاز با اداره گاز )194 )تماس بگیرید.  2ـ تجمع رسوب در مبدل مبدل را رسوبزدایی نمایید.  3ـ پایینب ودن دمای تعریف شده برای پکیج دیواری دمای تعریف شده را باال ببرید.  4ـ نقص در شیر گاز پکیج دیواری شیر گاز را تعویض نمایید.  5ـ نقص در سنسور گرمایشی کنترل کننده را عوض نمایید.  6ـ کوچک بودن قطر لوله ورودی گاز ورودی گاز را به سایز مناسب برسانید. )ازطریق  قانونی و مجاز(

 برای،رفع عیب و تعمیر پکیج با متخصصان امداد پکیج شرق تماس،حاصل،فرمائید سرویسکار پکیج و نمایندگی تعمیر پکیج

۳-غیرفعال بودن  جرقه زن در  حالی که فن  در حال کار  است. 

 1ـ مسدودبودن دودکش پکیج دیواری بازبینی و تمیز شود.  ً وصل نمایید. 

 2ـ اتصال نامناسب سوئیچ فشار هوا  پکیج دیواری  سوئیچ فشار هوا را قطع و مجددا

 3ـ سیمکشی نامناسب پکیج دیواری سیمکشی را کنترل نمایید. 

 4ـ نقص در سوئیچ فشار هوا پکیج دیواری سوئیچ فشار هوا را عوض نمایید

.  5ـ نقص در الکترود جرقه زن پکیج دیواری الکترود جرقه زن را عوض نمایید.

 برای،رفع عیب و تعمیر پکیج با متخصصان امداد پکیج شرق تماس،حاصل،فرمائید http://emdadpackeyj.ir/form-2سرویسکار پکیج و نمایندگی تعمیر پکیج

عدم تشکیل شعله درحالیکه  جرقه زن کار  میکند

.  1ـ بسته بودن شیر ورودی پکیج دیواری گاز شیر گاز را باز نمایید. 

 2ـ وجود هوا در لولۀ گاز پکیج دیواری دوباره مرحلۀ راه اندازی دستگاه را تکرار نمایید. 

 3ـ بیش از حد بودن فشار گازپکیج دیواری با اداره گاز )194 )تماس بگیرید.

  4ـ عدم خروج ولتاژ از برد الکترونیکی دستگاه پکیج دیواری برد الکترونیکی دستگاه را عوض نمایید. 

 5ـ نقص شیر گاز پکیج دیواری شیر گاز را عوض نمایید.

  6ـ عدم تنظیم شیر گاز )شعله حداقل و حداکثر( شیر گاز را تنظیم نمایید.

 برای،رفع عیب و تعمیر پکیج با متخصصانامداد پکیج شرقتماس،حاصل،فرمائید سرویسکار پکیج و نمایندگی تعمیر پکیج

انفجاری  روشن شدن  مشعل پکیج دیواری

1ـ نامناسب بودن فاصلۀ الکترود جرقهزن آن را در محدودۀ 3 تا 5 میلیمتر تنظیم نمایید. 

 2ـ مناسبنبودن فشار گاز با اداره گاز )194 )تماس بگیرید.  ورودی شیر گاز را تنظیم نمایید.

  3ـ معیوببودن الکترود جرقهزن الکترود جرقهزن را عوض نمایید.

برای،رفع عیب و تعمیر پکیج با متخصصان امداد پکیج شرق تماس،حاصل،فرمائید سرویسکار پکیج و نمایندگی تعمیر پکیج

روشن و  خاموش شدن  مداوم پکیج دیواری

1ـ کافی نبودن تعداد و ظرفیت رادیاتورها تعداد رادیاتورها را افزایش دهید.   

 2ـ پایینبودن میزان گردش آب در مدار گرمایشی شیر مدار را بیشتر باز نمایید.  صافی مدار برگشت گرمایشی را تمیز نمایید.  از تمیزبودن مدار گرمایشی اطمینان حاصل نمایید.

گرم نبودن آب  گرم مصرفی  به اندازه دمای  تعریف شده پکیج دیواری

 1ـ پایینبودن فشار گاز با اداره گاز )194 )تماس بگیرید. 

 2ـ هدر رفتن گرما بر اثر طوالنیبودن مسیر لوله مسیر مدار آب گرمایشی را کوتاه نمایید

.  3ـ وجود رسوب در مبدل مبدل را رسوبزدایی نمایید. 

 4ـ کوچکبودن قطر ورودی لوله گاز از لوله با قطر مناسب استفاده نمایید.

  5ـ نقص در سنسور آبگرم مصرفی کنترلکننده را عوض نمایید.

برای،رفع عیب و تعمیر پکیج با متخصصان امداد پکیج شرق تماس،حاصل،فرمائید سرویسکار پکیج و نمایندگی تعمیر پکیج

باالتر بودن دمای  آبگرم مصرفی از  دمای تعریف شده  پکیج دیواری

1ـ پایینبودن فشار آب ورودی شیر مخلوط آب مصرفی را چک نمایید. پمپ افزایشدهنده فشار آب نصب نمایید. 

تعمیر پکیج /تعمیر پکیج نارمک /تعمیر پکیج تهرانپارس شرق تهران /تعمیرات پکیج/شهرک امید /شهرک محلاتی/قصر فیروزه/رسالت /لواسان /تهران نو /

 2ـ نقص در سنسور آبگرم مصرفی کنترلکننده را تعویض نمایید


برای،رفع عیب و تعمیر پکیج با متخصصان امداد پکیج شرق تماس،حاصل،فرمائید سرویسکار پکیج و نمایندگی تعمیر پکیج سرویسکار پکیجج