تعمیر پکیج.pdf

نام وسيله كاربرد يا وظيفه محل نصب شكل ظاهری

 1ـ         محدود  کننده جریان  آب کنترل دبی آب سرد  ورودی به پکیج ورودی آب  شهر 2ـ فلومتر اعالم تشخیص باز شدن مسير آبگرم مصرفی به برد در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج و قبل از مبدل تشخیص بازشدن مسير 3ـ فلوسوئیچ یا فلومتر  آبگرم مصرفی به برد را اعلام میکند.  در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج و قبل از مبدل  4ـ مبدل ثانويه گرم کردن آبگرم مصرفی به کمک گردش آبگرم شوفاژ مبدل ثانويه با پيچ به واحد هيدروليك متصل میشود۵- شیر سه راهه موتوری باز و بسته کردن مسیر عبور آب گرمایش بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه در بعضی از پکیجها در کنار پمپ روی بلوک برگشت و در بعضی دیگر روی بلوک رفت قرار دارد.  ۶- مبدل اصلی  )پکیجهای دومبدله( گرمای حاصل از احتراق  را به آب سیستم منتقل  میکند.  بالای محفظۀ احتراق و تشکیل شعله قرار دارد.  ۷- مبدل دومنظوره  )پکیجهای تک مبدله( وظیفه آن درپکیج  گرم کردن آبگرم مصرفی و آب گرمايش است.  باالی محفظۀ احتراق و تشکیل شعله قرار دارد.  ۸( شیر پرکن تأمين آب مدارگرمایش در بلوک برگشت بین محل اتصال شیلنگ آب سرد و برگشت گرمايي یا در بلوک رفت زیر پکیج۹- شیر اطمینان با رسیدن فشار آب مدار گرمایش به بیش از 3 بار، شیرباز شده و با خارج کردن آب از مدار گرمایش فشارراكاهش  ميدهد.  ً در بلوک رفت عموما ميباشد.۱۰-فشارسنج مانومتر کنترل فشار سیستم لوله آن به مسیر برگشت  از رادیاتورها و در قسمت  زیر پمپ وصل میشود.  ۱۱ـ پمپ گردش آب مدارگرمایش در بلوک برگشت ۱۲  ـ شیرهواگیري اتوماتیک خروج هواي سیستم بسته  بر روی پمپ از طریق شیر    ۱۳ـ مخزن انبساط ثابت نگهداشتن فشار مدار گرمایش در مقابل افزایش حجم آب مدار گرمایش ً در پشت پکیج معمولادو بعد از پمپ در مدار گرمايش  ۱۴ـ شیر کنارگذر در صورت بالابودن فشار  در مدار گرمایش رادیاتورها  باعث گردش آب در مدار  داخلی دستگاه میگردد تا  به پمپ و مبدل دستگاه  آسیبی وارد نشود.  وظیفۀ  ایجادحداقل جریان،ممکن رادرمبدل اصلی برقرار  میکند )350 لیتربر ساعت( پشت شیراطمینان۱۵- شیربرقی گاز اجازه عبورگاز برای تشکیل شعله و حداقل و حداکثر کردن میزان شعله  زیرمحفظۀ احتراق وقبل از منیفولد گاز قرار دارد و شيلنگ گاز پکیج به آن وصل شده است.  ۱۶ـ چندراهه تقسیم گاز بین نازلها چسبیده به مشعل منیفولد گاز ارسال گاز به داخل 3ـ نازلها پره های مشعل بر روی چندراهه منیفولد گاز مشعل ۱۷ـ برنرمشعل تشکیل شعله و ایجاد   شیر برقی گاز مثلث احتراق داخل ۱۸-محفظۀ احتراق بالای مشعل این محفظۀ محترق میشوند ۱۹- ایزولۀ محفظۀ احتراق ایزوله  کردنفضای محفظۀ  احتراق از فضای داخل  ساختمان اطراف محفظۀ احتراق۲۰ـ فن خروج اجباری محصوالت  احتراق از محفظۀ به سمت  بیرون و همچنین مکش  هوای مورد نیاز احتراق به  داخل محفظۀ بسته  در داخل محفظۀ بسته  و در باالی محفظۀ  احتراق  ۲۱ـ کلاهک تعدیل پکیج وظیفۀ تخلیۀ دود دستگاه،  متعادل نمودن فشار دود و  تخلیه بهتر دود باالی مبدل اصلی  در پکیجهای بدون فن

۲۲-سنسور حرارتي شوفاژ انتقال دمـای آب رفت مدار گرمـايشي بـه برد و خـاموش روشن شدن شعله در مسیر مدار آب شوفاژ و بعد از مبدل اصلی ۲۳ـ سنسور آبگرم  مصرفی انتقال دمای آبگرم مصرفی به برد و خاموش و روشن شدن شعله  درپکیج تک مبدل درمسیر خروج آبگرم مصرفی از پکیج و بعد از مبدل اصلی و در پکیج دومبدله در مسیرخروج آبگرممصرفی از پکیج و بعد از مبدل صفحه ای )ثانویه( ۲۴- پرشرسوئیچ آب در صورت کاهش فشار آب مدار به زیر Bar 6/0 گرمایش و اجازه ادامه مراحل بعد را نمیدهد  در مسیر آب گرمايي قبل یا بعد از مبدل   ۲۵ـ ترموستات حد کنترل و محافظت از سوختن مبدل اصلی در برابر دماهای باالتر از 95 درجه و گرمای بیش از حد بر روی مبدل اصلی یا لوله رفت شوفاژ نزدیک به مبدل اصلی

تفاوت عیب یابی پکیج های قدیمی و جدید در چیست؟ برای عیب یابی در پکیجها مواردی از قبیل 1ـ شناخت   دستگاه پکیج 2ـ آشنایی با عیوب متداول پکیج 3ـ حرفه ای  شدن تعمیرکار پکیج 4ـ تجربه ـ  پکیج های مجهز به سیستم عیب یاب پیشرفته  و هوشمند در صورت بروز عیب احتمالی کد مربوطه به صورت چشمک زن بر روی صفحۀ  نمایشگر پکیج ظاهر میگردد. بعضی از خطاها  سبب خاموش شدن دائم دستگاه میشوند که برای  ً دکمه راهاندازی مجدد )RESET) راهاندازی باید حتما را به مدت یک ثانیه فشار دهیم اگر دستگاه روشن نشد  الزم است که برای رفع عیب دستگاه اقدام شود اما بعضی  از خطاها سبب خاموش شدن موقت دستگاه میشوند  در این حالت به محض برطرف شدن عیب، دستگاه به  صورت خودکار عملکرد خود را از سر میگیرد.  ایرادهای تعمیر پکیج ها به 4 گروه عمده تقسیم بندي  میشوند: دستۀ اول: ایرادهایی که برای برطرف نمودن آنها بایست  ً دستگاه را )OFF/ON خاموش و روشن( نمود.  حتما دستۀ دوم: ایرادهایی که تا برطرف نشوند امکان ادامۀ  کار براي دستگاه وجود ندارد و دستگاه قفل شده باقی  میماند.  دستۀ سوم: ایرادهایی که تا برطرف نشوند دستگاه  قفل )خاموش( نمیشود ولی به طور محدود به کار  خود ادامه میدهد.  دستۀ چهارم: ایرادهایی که برای برطرف نمودن  ً دستگاه را ریست )RESET )نمود  آنها بایست حتما که این دسته از ایرادها مربوط به وجود خرابی یا اشکال  در تعمیر پکیج دیواری نمیباشد و به این معنی است که یکی از  سیستمهاي امنیتی )سنسور حد ـ سنسور دود ـ سیستم یونیزاسیون و...( عمل کرده است و چراغ دکمۀ  ریست بهطور چشمکزن روشن و خاموش میشود که  میبایست دکمۀ ریست را چند ثانیه فشار داده و رها  کرد تا دستگاه بهکار عادي خود ادامه دهد.  تعمیر پکیج دیواری به طورکلی هر زمان که دکمه ریست روشن و خاموش  میشود نیاز است تا یک بار دستگاه ریست شود.  برای تشخیص عیب و تعمیر پکیج دیواری باید به دفترچۀ  راهنمای همان دستگاه مراجعه شود چون کدهای  خطا درتعمیر پکیج دیواری دستگاهها با مدلهای مختلف متفاوت است  و از استاندارد خاصی پیروی نمیکنند و هرتعمیر پکیج دیواری دستگاه  کدهای مختص به خودش را دارد.  بیش از 75 برند و بیش از 200 مدل دستگاه پکیج در  ایران مورد کاربری قرار گرفته است که حفظ این حجم  از کدینگ خطای دستگاهها بسیار دشوار و خسته کننده  است و الزم هم نیست حفظ شود فقط با مشاهدۀ  کد خطایی که دستگاه نمایش میدهد به دفترچۀ  راهنمای همان دستگاه مراجعه کرده و ببیند مربوط به  چه عیبی در سیستم است. تعمیر پکیج دیواری  البته نرم افزارهایی هم برای  اندروید وجود دارند که کد خطای اکثر مدلهای پکیج  شوفاژ در آن وجود دارد