این پکیج به منظور گرم کردن آب تا پایین تر از نقطه جوش، در فشار اتمسفریک طراحی شده است. پکیج را می بایست با توجه بـه عملکـرد و  توان خروجی آن، به سیستم حرارت مرکزي و تامین آب خانگی وصل کرد . تعمیر پکیج می بایست توسط تکنسین ماهر امداد پکیج شرق نصب و موارد زیر رعایت گردد:  بررسی دقیق مطابقت گاز مصرفی با پکیج (براي جزئیات بیشتر به اطلاعات بسته بندي و برچسب روي دستگاه توجه کنید)  بررسی دقیق اینکه خروجی دودکش در وضعیت مناسب باشد و لوله دودکش مسدود نشده باشد و با دستگاه دیگـري داراي دودکـش  مشترك نباشد، مگر اینکه دودکش بعنوان دودکش مشترك چند وسیله با توجه به قوانین و مقررات مربوطه طراحی شده باشد.  در صورتیکه مجراي دودکش از قبل تعبیه شده است، نظافت کامل داکت بررسی شود تا در هنگام عملکرد دستگاه مانعی بـر سـر راه  خروج دود وجود نداشته باشد. براي اطمینان از عملکرد درست و عدم لغو گارانتی، به هشدار هاي زیر توجه کنید. 1 .مدار آب گرم : اگر سختی آب منطقه زیاد می باشد باید یک دستگاه پلی فسفات یا یک سیستم تصفیه مشابه، براساس قوانین موجود نصب شود. مدار آب گرم مصرفی می بایست به طور کامل بعد از نصب دستگاه و قبل از استفاده از آن تخلیه شود. مواد مورد استفاده براي مدار آب گرم مصرفی دستگاه برطبق قوانین EC/83/98 است. 2 .مدار گرمایش  قبل از اقدام به نصب پکیج، به منظور اطمینان از عدم وجود خرده هاي فلز و براده هاي جوشکاري و مصالح ساختمانی دستگاه می بایسـت بـه  طور کامل تمیز شستشو و تخلیه شود. براي این کار از مواد مناسب استفاده کنید.  براي اجتناب از صدمه زدن به بخش هاي فلزي، پلاستیکی و لاستیکی فقط از شـوینده هـاي خنثـی (تمیـز کننـده غیـر اسـیدي و غیربـازي)  استفاده کنید.  عدم توجه به موارد بالا باعث لغو شرایط گارانتی دستگاه می گردد. روشن کردن اولیه پکیج باید توسط تکنسین مجاز انجام شود. از انجام عملیات زیر اطمینان حاصل کنید: الف: مطابقت پارامترهاي پکیج با تنظیمات سیستم هاي تأمین کننده (برق، آب، گاز) ب: نصب مطابق با قوانین و مقررات تعیین شده ج: اتصال مناسب به منابع تأمین برق و محافظ الکترونیکی متناسب با توان دستگاه عدم توجه به موارد بالا منجر به نامعتبر شدن گارانتی می شود. قبل از راه اندازي، پوشش محافظ پلاستیکی را از دستگاه جدا کنید. جهت این کار از ابزارهاي برنده و مواد شوینده اي که احتمال خراب کردن رنگ سطوح پکیج را ایجاد می کنند استفاده نکنید. 1.دستورالعملهاي قبل از نصب 2 .دستورالعملهاي قبل از راه اندازي  5 3 .راه اندازي پکیج براي روشن کردن پکیج موارد زیر را انجام دهید: 1 (برق مورد نیاز دستگاه را تأمین کنید.(دقت نمایید از دوشاخه مناسب استفاده شده و ورودي فاز و نول صحیح باشد) 2 (ولوم انتخابگر را بچرخانید تا روي حالت تابستان( ) و یا زمستان ( ) قرار بگیرد (مطابق شکل زیر) 3 (آب گرم مصرفی(1 (و حرارت مرکزي (2(را تنظیم کنید تا مشعل اصلی روشن شود. به منظور افزایش دما ولوم را در جهت ساعت و براي کم کردن در خلاف جهت بچرخانید. هنگام عملکرد در حالت تابستان، مشعل اصلی و پمپ فقط هنگامیکه آب گرم لازم باشد کار می کنند. 1 .ولوم آب گرم مصرفی 2 .ولوم تنظیم حرارت مرکزي 3 .انتخابگر 4 .نمایشگر تصویر شماره 1 اخطار: در طول روشن کردن اولیه، تا زمانی که هواي موجود در لوله هاي گاز، خارج نشده است، ممکن است مشعل به سرعت روشن نشـود در  اینصورت توصیه می شود فرآیند احتراق را تکرار نمایید تا زمانی که گاز به مشـعل برسـد و ولـوم را در حالـت ( ) بـه مـدت حـداقل 2 ثانیـ ه نگهدارید . تابستان خاموش زمستان تنظیم مجدد تصویر شماره 2 حالت آب گرم مصرفی خطاي عمومی تنظیم مجدد کم بودن فشار آب  عدم وجود شعله حالت گرمایش مرکزي (مشعل خاموش است) وجود شعله (مشعل روشن است) علائم عددي (دما،  کدهاي خطا و ...) 6 4 .تنظیم دماي آب گرم مصرفی شیر گاز با یک سیستم الکترونیکی تنظیم مدولار شعله همراه است که بر مبناي تنظیمات دماي آب گرم مصـرفی (1 (و مقـدار آب خروجـی از  دستگاه ارتفاع شعله را تنظیم مینماید. این سیستم الکتریکی دماي آب خروجی از پکیج را حتی زمانیکه مقدار کمی آب مصرف میشود، ثابت نگه میدارد. در زمان استفاده از آب گرم، صفحه نمایشگر دماي آب را نشان می دهد. براي افزایش دما ولوم را در جهت عقربه هاي ساعت و براي کاهش آن در خلاف جهت بچرخانید. 5 .تنظیم دماي اتاق این دستگاه قابلیت نصب ترموستات اتاق و کنترل دماي شوفاژ را دارد که میزان کارکرد دستگاه بر مبناي آن تنظیم میشود.در غیر این صـورت  میتوان با چرخاندن ولوم شماره (2 (دماي شوفاژ را تنظیم نمود. زمانی که پکیج در حالت گرمایش مرکزي قرار دارد، عـدد نمایشـگر دمـاي آب  گرم مرکزي را نمایش میدهد. براي افزایش دما، ولوم را در جهت عقربه هاي ساعت، و براي کاهش دما آن را در خلاف جهت بچرخانید. 6 .تنظیم فشار مهم: به طور منظم فشار نمایش داده شده بر روي گیج فشار را چک کنید تا بین 7/0 تا 5/1 بار باشد. اگر فشار زیاد بود شیر تخلیه پکیج را باز کنید(شکل 3( اگر فشار کم بود (شیر پر کن را باز کنید) توصیه می شود که شیر را به آرامی باز کنید تا هوا خارج گردد. (شکل 3( در هنگام انجام این کار دستگاه باید در حالت خاموش قرار گیرد. (شکل 2( توجه:اگر افت فشار زیاد اتفاق می افتد پکیج باید توسط سرویس کار مجاز کنترل شود. پکیج داراي یک سنسور هیدرولیک فشار است که در صورت فقدان آب، پکیج را خاموش می کند. محل تخلیه تصویر شماره 3 گیج فشار شیر پرکن 7 توصیه می شود تخلیه آب از شیر فشار شکن توسط یک لوله به نزدیک زمین هدایت شود تا در صورت تخلیه آب به جایی آسیب نرسد. دقت نمایید فشار دستگاه نباید به ناحیه قرمز برسد و در صورت رسیدن به آن نقطه با چرخاندن کلاهک قرمز شیر تخلیه فشار دستگاه به عدد  مناسب برسد.(فشار دماي سرد تا یک بار و دماي گرم 2 تا 5,2 بار) 7 .خاموش کردن پکیج براي خاموش کردن پکیج منبع تعذیه برق آن باید قطع گردد. زمانیکه نشانگر ولوم برروي حالت 0) شکل 2)(off (قرار داشته باشد، پکیج  خاموش شده و باید نمایشگر (شکل 4(کلمه ي off را نشان دهد ولی برق اصلی دستگاه به جهت محافظت از یخ زدگی می بایست به پریز  متصل باشد. 8 .تغییر گاز این پکیج ها براي کار با گاز طبیعی تنظیم شده اند ولی می توانند با گاز LPG نیز کار کنند، براي این منظور حتما باید تنظیمات توسط سرویس کار مجاز انجام شده و ژیگلور تعریف شود. 9.وقفه طولانی در سیستم، محافظت از یخ زدگی در صورتیکه از پکیج در زمستان استفاده نمیشود و امکان وقوع یخ زدگی وجود دارد، از خالی کردن آب کل سیستم خودداري نمایید و در  صورت تخلیه، براي جلوگیري از یخ زدگی توصیه میشود ضد یخ مخصوص داخل لوله ها ریخته شود. این پکیج داراي سیستم محافظت از یخ زدگی در گرمایش مرکزي می باشد به نحوي که دماي گرمایش را زمانی که دما به زیر 5 درجه سانتی  گراد افت نمایدتا 30 درجه سانتی گراد بالا میبرد. عملکرد حفاظت در برابر سرما زمانی اجرا میگردد که:  برق دستگاه وصل باشد.  شیر گاز ورودي به پکیج باز باشد.  فشار سیستم تامین باشد.  پکیج مسدود نباشد. 10 .کدهاي اعلام نقص ایمنی و روش رفع خطا  اگر خطایی در عملکرد دستگاه ایجاد شود، صفحه ي نمایشگر یک کد خطا را اعلام می کند. براي تنظیم مجدد پکیج، ولوم را روي R به مدت حداقل دو ثانیه نگه دارید، سپس در حالت خاموش و بعد بر روي حالت زمستانی دستگاه را  روشن نمایید. (شکل2 (اگر خطا از بین نرفت با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید. 8 تصویر شماره 4 کد خطا توصیف خطا اقدام لازم جهت اصلاح خطا خطاي فشار گاز E01 ولوم را حداقل 2 ثانیه روي R بگذارید(شکل 2 (و درصورت عدم رفع خطا موارد زیر  را کنترل کنید: 1 .بررسی جریان گاز و باز بودن شیر دستی گاز قبل از پکیج 2 .بررسی عملکرد صحیح ترانس جرقه و کابل هاي رابط 3 .تنظیم بودن الکترود جرقه 4 .تنظیم بودن میله یون تشخیص شعله و مطمئن شدن از اتصال صحیح سیم  هاي رابط 5 .جابجایی فاز و نول برق ورودي 6 .بررسی فشار گاز بعد از شیر گاز و تنظیم مقدار شعله حداقل 7 .عملکرد صحیح کارکرد بوبین اصلی شیر گاز 8 .عملکرد صحیح برد کنترلی E02 خطا توسط سنسور ترموستات ایمنی  صادر شده است نشانگر را حداقل 2 ثانیه روي R بگذارید (شکل 2 (و درصورت عدم رفع خطـا مـوارد  زیر را کنترل کنید: 1 .عملکرد صحیح پمپ 2 .عملکرد صحیح ترموستات حد 3 .عملکرد صحیح ترموستات جداري 4 .باز بودن مسیر گرمایش و به دنبال آن کارکرد صحیح باي پاس اتوماتیک 5 .گرفتگی مبدل اصلی 6 .عملکرد صحیح شیر گاز و ببین مدولار بازنشانی خطاها 9 E03 خطـــا توســـط کنتـــرل کننـــده  فشاردودکش(پرشــر ســویچ) صــادر  شده است درصورت عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید: 1 .صحت عملکرد فن  2 .صحت سالم بودن و ونتوري اختلاف فشار 3 .عملکرد درست پرشر فن 4 .اتصال صحیح شلنگ هاي رابط پرشر فن به ونتوري اختلاف فشار 5 .مسدود نبودن دودکش 6 .صحت عملکرد برد کنترلی E05 خطاي سنسور NTC حرارت مرکزي درصورت عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید: 1 .سالم بودن NTCجداري 2 .عملکرد صحیح پمپ 3 .مسدود نبودن مسیر گردش آب در سیستم حرارت مرکزي 4 .صحت عملکرد برد کنترلی E06 خطـــاي سنســـور NTC آب گـــرم  مصرفی درصورت عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید: 1 .سالم بودن NTC آبگرم مصرفی 2 .مسدود نبودن مبدل ثانویه 3 .عملکرد صحیح سوپاپ ورودي آب سرد (فلومتر) 4 .عملکردصحیح سنسور الکترونیکی فلومتر 5 .صحت عملکرد برد کنترل E10 کم بودن فشار آب فشار سیستم را کنترل کنید که به مقدار مشخص شده باشد. به قسمت 6 مراجعه  کنید. و درصورت عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید: 1 .عملکرد صیح شیر پرکن 2 .مناسب بودن فشار آب لوله کشی شهري 3 .عملکرد صحیح پرشر سوئیچ آب  E35 خطاي شعله نشان گر را حداقل 2 ثانبه روي R بگذارید(شکل 2(و درصورت عدم رفع خطـا مـوارد  زیر را کنترل کنید: 1 .بررسی جریان گاز و باز بودن شیر دستی گاز قبل از پکیج 2 .بررسی عملکرد صحیح ترانس جرقه و کابل هاي رابط 3 .تنظیم بودن الکترود جرقه 4 .تنظیم بودن میله یون تشخیص شعله و مطمئن شدن از اتصال صحیح سیم  هاي رابط 5 .جابجایی فاز و نول برق ورودي 6 .بررسی فشار گاز بعد از شیر گاز و تنظیم مقدار شعله حداقل 7 .عملکرد صحیح کارکرد بوبین اصلی شیر گاز 8 .عملکرد صحیح برد کنترلی 710 11 .دستورالعملهاي سرویس براي اطمینان از عملکرد مطمئن و کارآمد پکیج خود، در پایان هر دوره ي کاري یک سرویسکار ماهر آن را کنترل نماید. سرویس دقیق، عملکرد اقتصادي دستگاه را تضمین می کند. بدنه ي بیرونی دستگاه را با مواد پاك کننده ي خورنده و یا اشتعال پذیر پاك نکنید(به طور مثال: بنزین، الکل و همانند آن). هنگام تمیز کردن پکیج، نسبت به عدم نفوذ مواد شوینده و رطوبت به قسمتهاي برقی آن اطمینان حاصل نمایید. 12 .اطلاعات کلی براي راه اندازي پکیج هشدار: هنگامیکه ولوم انتخاب روي عملکرد زمستانی تنظیم شده است(شکل 2 ،(ممکن است لازم باشد که چند دقیقه براي روشن شدن  پکیج صبر کنید ، تا سیستم حرارت مرکزي دما را تنظیم نماید(2 -شکل1( براي اینکه مشعل اصلی سریعا روشن شود، ولوم (شکل 2(را درحالت 0 قرار داده و مجدد بر روي حالت زمستان قرار دهید.  توضیحات و دستور العمل هایی که در ادامه می آیند به منظور راهنمایی تکنسین هاي فنی براي نصب بدون خطاي دستگاه مورد استفاده قرار  می گیرند . دستورالعملهاي مربوط به نصب و راه اندازي پکیج در بخش" راهنماي مصرف کننده " آمده است . توجه شود که تمامی امور مربوط به نصب، نگهداري و راه اندازي پکیج گازي خانگی باید توسط فرد آموزش دیده ، منطبق با استانداردهاي  موجود انجام پذیرد. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:  پکیج می تواند به هر نوع کانوکتور تک لوله یا دو لوله اي ، رادیاتور و فن کوئل وصل شود.  راه اندازي اولیه دستگاه باید توسط یک فرد ماهر و آموزش دیده انجام شود.  اجزا بسته بندي (از جمله کیسه هاي پلاستیکی، پلی استایرن و ...) را از دسترس کودکان دور نگه دارید که میتواند خطرساز باشد. 13 .نصب پکیج  عدم توجه به اطلاعات بالا منجر به لغو گارانتی می شود. محل پکیج را مشخص کنید، سپس الگو نصب را روي دیوار بچسبانید. لوله کشی گاز، ورودي و خروجی هاي آب را مطـابق بـا الگـو بـه پکـیج  متصل کنید. پیشنهاد می شود که دو عدد شیر "4/3 روي سیستم حرارت مرکزي و یک عدد شیر "2/1 روي آب سرد ورودي قرار دهید ؛ این  شیرها انجام عملیات هاي مهم روي سیستم را بدون تخلیه آب فراهم می کنند زمانی که پکیج روي الگو نصب شد لوله دودکش وداکت هاي هوا را بر طبق دستورالعملهاي داده شده در بخش هاي بعدي وصل کنید .  دیوارهاي حساس در برابر رطوبت، مثل دیوارهاي چوبی ، باید با عایق کاري مناسب محافظت شوند.  فاصله بین دیواري که پکیج روي آن نصب شده است با دستگاه هاي گاز و یخچال میبایست رعایت شود. 11

.نصب دودکش و داکت هوا لطفا پکیج را بر مبناي دستورالعمل هاي زیر به دودکش و داکت هواي تازه متصل نمائید. پکیج هاي فن دار با یـک دودکـش دوجـدار قابلیـت نصب در فضاي بیرون را دارد که بدین وسیله هواي تازه از مسیر دور لوله خروجی دود وارد دستگاه میشـود. مطـابق توضـیحات ذیـل میتـوان  پکیج فن دار را به لوله دودکش عمودي یا افقی متصل نمود. هشدار: براي اطمینان از عملکرد مطمئن لازم است از بست مناسب براي اتصال دودکش ها به دیوار استفاده نمایید. 13 تصویر شماره 7 داکت کواکسیال دود – هوا ( هم مرکز) : این نوع داکت به منظور تخلیه گازهاي حاصل از احتراق و مکش هواي احتراق به خارج از ساختمان استفاده می شود . زانویی 90 درجه هم محور به منظور اتصال پکیج به داکت دودکش در همه ي جهات (به دلیل چرخش 360 درجه ) مورد استفاده قرار گرفتـه  است. اگر خروجی دودکش بیرون نصب شده است، داکت هوا- دودکش باید حداقل 18 میلی متر از دیوار بیرون آید تـا امکـان نصـب عـایق مناسـب  براي جلوگیري از نشتی را بدهد. شیب رو به پایین حداقل 1 سانتی متر در هر 1 متر طول داکت تخلیه به سمت بیرون باید نصب شود.  زانویی 90 درجه طول کلی دودکش را یک متر کـاهش  می دهد.(معادل یک متر درمحاسبات افت فشار )  زانویی 45 درجه طول کلی دودکش را 5/0 متر کاهش  می دهد. (معادل نیم متر درمحاسبات افت فشار ) زانویی 90 درجه اولی در حداکثر طـول موجـود بـه حسـاب  نمی آید. تصویر شماره8 خروجی هم مرکز B A بست ایمنی 14 مدل پکیج طول محدود کننده مکش هوا B محدود کننده دود A 240 Fi 0 ÷ 1 بلی بلی خیر 1 ÷ 2 5 ÷ 2 خیر خیر 280 Fi 1 ÷ 0 خیر بلی 2 ÷ 1 بلی خیر 4 ÷ 2 خیر خیر 1 -15 .مدل هاي نصب افقی دودکش  2-15 .مدلهاي نصب دودکش در داکت مشترك L max = 5 m 240 Fi Ø60/100 mm - 9 m Ø 80/120 mm L max = 4 m 280 Fi Ø 60/100 m L max = 5 m 240 Fi Ø 60/100 mm - 9 m Ø 80/120 mm L max = 4 m 280 Fi Ø 60/100 mm L max = 4 m 240 Fi Ø 60/100 mm - 8 m Ø 80/120 mm L max = 3 m 280 Fi Ø 60/100 mm 15 3 -15 .مدلهاي نصب عمودي دودکش  این نوع نصب روي هر دو نوع بام تخت و شیروانی به وسیله نصب اتصالات و عایقهاي مناسب هوایی امکان پذیر است.( اتصالات اضافی با توجـه  به درخواست تاًمین می شود )  براي اطلاع از جزئیات دستور العملها به بخش نصب اتصالات مراجعه کنید. L max: 4m Ø60/100mm L max: 2m Ø60/100mm L max: 3m Ø60/100mm L max: 10m Ø80/120mm L max: 8m Ø80/120mm L max: 9m Ø80/120mm داکت جداگانه دود – هوا: این نوع اتصال دودکش امکان خروج مخصولات احتراق را به بیرون از ساختمان توسط یک مجراي مجزاي دودکـش مـی دهـد. هـواي احتـراق  ممکن است از محلی متفاوت با محل قرار گرفتن خروجی دودکش به سمت داخل وارد شود. زانویی 90 درجه به دلیل چرخش 360 درجه، نصب دودکش به پکیج را بدون در نظر گرفتن جهت مقدور می سازد. علاوه بر این، این زانویی  به عنوان یک زانویی کمکی می تواند با یک داکت یا زانویی 45 درجه کوپل گردد.  زانویی 90 درجه طول کلی دودکش را 5/0 متر کاهش می دهد. مدل پکیج  زانویی 45 درجه طول کلی دودکش را 25/0 متر کاهش می دهد.