پ،،، ایساتیس،مدل کاریز.pdf

1 -معرفی دستگاه کاریز: این دستگاه برای تأمین آبگرم مورد نیاز سیستم گرمایش و آبگرم بهداشتی طراحی شده است. دستگاه  مذکور بایستی به مدار گرمایشی مناسب )مانند رادیاتور، گرمایش از کف یا فن کویل و ...( و شبکه توزیع کننده آبگرم بهداشتی که متناسب با توان و عملکرد آن باشد، متصل شود. استفاده از این دستگاه به غیر از موارد توصیه شده مجاز نیست. این نوع از پکیج دارای طراحی بسیار زیبا بوده، کارکردی بسیار هوشمند داشته و همچنین مدلی  اقتصادی است. این محصول به دلیل فندار بودن و راندمان باال در تمام ساختمانهای استاندارد تا متراژ 171 متر مربع قابل استفاده است. صفحه نمایشگر دیجیتال آن اطالعات و کدهای خطا مربوط به قسمت های  مختلف دستگاه را نمایش میدهد و همچنین این محصول بهترین نوع پکیج گرمایشی جهت سیستم گرمایش  از کف )UFH )و همچنین فن کویل است. این پکیج دارای مبدل مسی به عنوان مبدل اصلی و مبدل استیل  زنگ نزن جهت آبگرم بهداشتی بوده که عالوه بر ضریب انتقال حرارت باال، نسبت به تک مبدله طول عمر  باالتری نیز دارد. کتابچه حاضر روش نصب و راه اندازی پکیج و نکات مهم در رابطه با آن را بیان مینماید. به خاطر  داشته باشید که این کتابچه به جهت مراجعات بعدی تکنسینهای مجاز خدمات جهت رفع عیب احتمالی و  انجام سرویسهای سالیانه نیاز است، که میبایست در مکانی مطمئن نگهداری شود. شبکه گسترده نمایندگان خدمات پس از فروش در سراسر ایران بهمنظور ارائه هرگونه خدمات در  خدمت شماست. نصب و راه اندازی اولیه پکیج میبایست توسط تکنسین مجاز و مطابق با مقررات ملی ساختمان و  سازمانهای بهداشت عمومی انجام پذیرد. 2 -نکات ایمنی: این پکیج بهصورت فندار به بازار ارائه شده که در نتیجه سیستم تأمین هوای مکانیکی دارد. سیستم  تأمین هوا و مشعل این دستگاه به هم وابسته و مرتبط بوده، به طوری که اگر سیستم تعویض هوای مکانیکی  از کار بیفتد، مشعل دستگاه هم به طور خودکار خاموش میشود. نکات:  استفاده از دودکش مشترک برای وسایل ممنوع است.   پکیجهایی که در طبقات مختلف نصب میشوند باید دارای دودکش مستقل باشند و استفاده از  دودکش مشترک مجاز نیست. 4  هیچگونه لولهکشی بر عهده نماینده خدمات نیست و فقط نصب دستگاه به دیوار رایگان است. این  شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال عیوبی که به دلیل عدم کیفیت الزم مسیر گرمایش یا بهداشتی مانند افت فشار سیستم گرمایش به دلیل نشتی در آن ندارد.  در صورت شکسته شدن الک و مهر حتماً دوباره مهر و موم شود.  برق ورودی دستگاه، 01Hz/Vac 231-221 بوده و برد الکترونیکی دستگاه در مقابل نوسانات برق و  یا استفاده خارج از توان مشخص شده توسط کارخانه، گارانتی نخواهد بود. لذا استفاده از محافظ برق  مخصوص جهت حفاظت برد الکترونیکی دستگاه به منظور استفاده از گارانتی توصیه میگردد.  در محل ورود گاز به دستگاه فیلتر نصب نمایید.  به منظور افزایش طول عمر و کارایی بیشتر دستگاه پکیج، نصب فیلتر گاز، آب و محافظ برق توصیه  میگردد. الزم به ذکر است مسئولیت هر گونه حادثه در اثر استفاده از تجهیزات غیر متعارف یا نامرغوب و یا  نصب و استفاده نا صحیح از این تجهیزات بر عهده این شرکت نمی باشد. 3 -مقررات مربوط به دودکش دستگاههای گازسوز ساختمانها اصول مهندسی اجرا و کنترل دودکشها به منظور تخلیه کامل محصوالت احتراق بسیار حائز اهمیت  است. این مهم به دلیل احتمال تلفات جانی باید در اولویت قرار گیرد. 3-1 .دودکش پکیج محفظه احتراق باز پکیج با محفظه احتراق باز )نوعB )دستگاهی است که در آن هوای احتراق مستقیماً از فضایی که پکیج  1 در آن نصب شده تأمین گردد. 3-2 .دودکش پکیج محفظه احتراق بسته  در پکیج محفظه بسته، محفظه احتراق بهصورت درزبند بوده و ارتباط مستقیم با محیط نصب ندارد و  هوای تازه مورد نیاز احتراق خود را از محیط بیرون دریافت مینماید. تنها پکیجهای فن دار را میتوان بهصورت محفظه احتراق بسته نصب نمود که پکیج حاضر از این نوع است. این لولهها میتوانند بهصورت دو جداره بوده  و یا خیلی نزدیک به هم و بهصورت مجزا باشند.   1 استاندارد ملی ایران 3535 بخش 4-5-1 0 4 -شرایط مورد نیاز محل نصب دستگاه پکیج:  باالی اجاق گاز و سایر وسایل گرمازا نباشد. حداقل فاصله افقی 41 سانتیمتر از این تجهیزات رعایت  شود.  در معرض کوران شدید نباشد.  حداقل فاصله دستگاه از دیوار مقابل یک متر باشد.  حداقل فاصله از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین 10سانتیمتر باشد.  حداقل فاصله از کف تا زیر پکیج 101سانتیمتر باشد.  در صورت نصب بهصورت محفظه احتراق باز-نوع B ،در صورتی که میخواهید پکیج را در داخل  کابینت نصب نمائید، حتماً توجه کنید که پکیج برای احتراق نیاز به اکسیژن دارد و حتماً باید درب  کابینت مشبک باشد تا پکیج، اکسیژن مورد نیاز خود را از محیط دریافت نماید. در صورت نصب در  وضعیت محفظه احتراق بسته، محدودیتی در این حالت نصب نیست.  داشتن دودکش مناسب با مکش کافی الزامی است و قبل از راه اندازی از باز بودن مسیر اطمینان  حاصل کنید.  در صورتی که سختی آب بین ppm 201-101 باشد نیازی به استفاده از سختی گیر در مسیر بهداشتی نیست ولی برای سختی باالی 201ppm استفاده از آن توصیه میشود.  در صورتی که pH آب باالتر از 0/8 یا کمتر از 7 باشد، بایستی آب ورودی به دستگاه اصالح شود.  دیوارهای حساس به حرارت با عایق مناسب پوشیده شود.  حداقل فاصله بین پکیج و مواد قابل احتراق مانند پرده آشپزخانه 01 سانتی متر است. 5 -محلهایی که نمیتوان پکیج را در آنجا نصب کرد:  نصب وسایل گازسوز مانند آبگرمکن فوری و پکیج در واحدهای مسکونی یا غیرمسکونی که مساحت  آنها کمتر از 01 متر مربع باشد ممنوع است مگر آنکه هوای مورد نیاز جهت احتراق گاز مصرف آنها از طریق دریچه دائمی که مستقیماً به هوای آزاد راه دارد تأمین گردد.   هرگز نباید دستگاهها را در دستشویی، توالت، حمام، رختکن و امثال آن نصب نمود.  هرگز نباید دستگاهها را در مکانهایی که احتمال خطر آتشسوزی دارند مانند : انبار کاغذ، تینر، رنگ  و امثال آن نصب نمود.  هرگز نباید دستگاهها را در محلهایی که در آن گازهای اسیدی موجود است )مانند باالی ماشین  لباسشویی و ...( نصب نمود. چراکه باعث خوردگی اجزاء داخلی دستگاه میشود. 0  از قرار دادن مکندههای قوی مانند کولر و انواع هواکش در مجاورت دستگاه پکیج خودداری نمایید.  زیرا این تجهیزات در مکش دودکش اختالل ایجاد میکنند و باعث میشوند گازهای خروجی )حاصل از احتراق( از پکیج، بهصورت طبیعی از طریق دودکش تخلیه نشوند و در نتیجه به فضای داخلی خانه  نشت نماید. 6 -قبل از استفاده از پکیج به نکات زیر توجه نمایید:  در صورت احساس نشت گاز از هیچ وسیله برقی استفاده ننمایید. در این حالت فوراً شیر گاز را ببندید  پنجرهها را باز نموده، و سپس با نزدیکترین مرکز خدمات شرکت تماس بگیرید.  از وجود دودکشهای استاندارد، ثابت و محکم با عایق بندی مناسب، اطمینان حاصل نمایید.  از قرار دادن لوازم قابل اشتعال مانند کاغذ یا پارچه بر روی پکیج جداً خودداری نمایید.  از قرار دادن هر شیء بر روی دهانه دودکش که مانع خروج صحیح دود میشود خودداری نمایید.  مراقب فضای اطراف دریچه بازدید باشید چرا که ممکن است موجب سوختگی شود.  در هر زمان اگر احتیاج به افزایش فشار یا تخلیه مدار گرمایش باشد، حتماً شیر گاز ورودی به دستگاه  را قطع نموده و پس از آبگیری یا تخلیه و باز نمودن شیر گاز کلید Reset را فشار دهید. ! یادآوری: در صورت هرگونه ایراد دستگاه که رفع عیب آن طبق دستورالعمل )مراجعه شود به 14 )از عهده مصرف  کننده خارج است به شرح زیر عمل گردد: 1 -شیر گاز را ببندید. 2 -دستگاه را از برق قطع نمایید و جهت  هر گونه رفع عیب یا تعمیر با تکنسین مجاز ایساتیس تماس حاصل فرمائید. در صورت تعمیر دستگاه توسط  افراد یا تکنسین غیر مجاز، گارانتی دستگاه باطل خواهد شد، و هرگونه عواقب ناشی از آن بر عهده مصرف- کننده خواهد بود. 7 -ویژگی های مهم فنی:  نمایش عددی دمای شوفاژ و آب گرم بهداشتی؛  سیستم خودکار عیب یاب الکترونیکی با امکان نمایش کد خطا؛  امکان تنظیم توان خروجی از طریق تنظیم شعله؛ )در شرایط خاموش شدن ناگهانی شعله، الکترود تشخیص شعله، قطع فوری گاز را تضمین میکند.(  دو حالت )مود( مجزای آب گرم بهداشتی و گرمایش مرکزی؛  سیستم ایمنی محدود کننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش؛ 7  پمپ سیرکوالتور سه سرعته؛  سیستم آیونایز حفاظت از شعله؛  سیستم ضد نوسان دمای آبگرم بهداشتی؛  سیستم بای پس، جهت حفاظت پکیج در وضعیت عدم وجود آب و یا گردش نامناسب آب در مدار  گرمایش؛  سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش؛  قابلیت نصب بهصورت محفظه احتراق بسته، که با تأمین هوای مورد نیاز احتراق از بیرون فضای نصب،  باعث میگردد که دستگاه از اکسیژن فضای نصب استفاده ننماید و لذا خطر احتراق ناقص و تولید گاز CO را در بر نخواهد داشت.  پرشر سوئیچ هوا، جهت کنترل خروج صحیح دود؛  پرشر سوئیچ آب، جهت کنترل فشار آب داخل مدار گرمایش و جلوگیری از روشن شدن دستگاه در  حالت کم آبی، تأخیر 3 دقیقهای در راه اندازی مجدد شعله در حالت گرمایش، جهت جلوگیری از روشن  و خاموش شدن متعدد دستگاه، و در نتیجه افزایش طول عمر دستگاه و کاهش مصرف انرژی؛  سیستم حفاظت در برابر گیرپاژ پمپ که در زمان توقف دستگاه، هر 24 ساعت به مدت 1 دقیقه پمپ  را به کار میاندازد.  سیستم هواگیر خودکار؛  سیستم کامفورت برای راحتی مصرف کننده و امکان وجود آبگرم همیشگی در سیستم؛  قابلیت اتصال به سیستم گرمایش از کف و فن کویل؛  قابلیت تنظیم میزان احتراق اولیه؛  قابلیت نمایش میزان کارکرد برخی قسمتهای پکیج؛  قابلیت اتصال سنسور بیرونی و تنظیم شیب افزایش دما؛ 8 -حفاظت در برابر یخ زدگی: زمانی که دستگاه به برق متصل است، سیستم ضد یخ زدگی دستگاه مستقل از سایر قسمتها به بررسی  دمای مدار گرمایش مرکزی میپردازد. سیستم حفاظت در برابر یخ زدگی زمانی فعال میشود که فشار آب  بین 2/1-0/1 بار باشد، و دستگاه به برق و گاز متصل باشد. توجه: در صورتی که پکیج ایساتیس در حالت خاموش باشد و شرایط باال تأمین شده باشد باز هم  سیستم حفاظت یخ زدگی فعال بوده و در صورت نیاز وارد عمل خواهد شد. 8 9 -سیستم کامفورت: در صورت فعال شدن این سیستم پس از اولین درخواست آبگرم از پکیج، سیستم آب بهداشتی را تا  مدت زمان قابل تنظیمی گرم نگه میدارد. این حالت از خاموش و روشن شدن مداوم پکیج جلوگیری کرده و  عالوه بر کاهش استهالک پکیج، باعث میشود که آبگرم تا مدت زمان مشخص شده در مسیر وجود داشته  باشد. 

نمایندگی و خدمات پس از فروش پکیج ایساتیس .تعمیر کار پکیج ایساتیس ۰۹۹۱۳۳۴۸۴۳۰