وظیفه در پکیج ترموستات حد شوفاژ در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می شود وظیفه آن کنترل و محافظت از سوختن مبدل اصلی در برابر دماهای باالتر از 52 درجه و گرمای بیش از حد الزم است  عملکرد داخلی ترموستات حد شوفاژ  یک کلید همیشه وصل می باشد که با گرم شدن بیش از حد و رسیدن دما به باالی 52 درجه مدار آن قطع  می گردد و پکیج را خاموش می کند نحوه تست کردن ترموستات حد شوفاژ  12 در دمای پایین تر از 52 درجه با اهم متر مدار آن را چک می کنیم که باید بسته باشد در صورت معیوب بودن ترموستات حد شوفاژ  در صورت معیوب بودن ترموستات حد شوفاژ فقط پمپ پکیج کار می کند و پکیج به مرحله بعد نمی رود و  پکیج با وجود سرد بودن مدار شوفاژ خطای باز بودن مدار ترموستات حد شوفاژ می دهد  محل نصب ترموستات حد شوفاژ بر روی مبدل اصلی یا لوله رفت شوفاژ نزدیک به مبدل اصلی قرار دارد  نکته  اگر پس از روشن کردن پکیج قبل از روشن شدن شعله پکیج خطای بازبودن ترموستات حد شوفاژ بدهد یا  خود ترموستات حد شوفاژ معیوب است و یا اینکه مدار آن تا برد اصلی قطع شده و یا انکه برد اصلی قسمت  دریافت مدار ترموستات حد معیوب شده است اما اگر پکیج بعد از روشن شدن شعله چند ثانیه کار کند و  سپس خاموش شود یا پمپ کار نمی کند یا مسیر گردش آب مدار شوفاژ بسته شده است یا رسوب گرفته