وظیفه در پکیج فشار آب مدار گرمایش را کنترل می کند عملکرد داخلی پرشر سوییچ آب پرشرسویچ آب در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می شود و در صورت کمبود فشار آب مدار  گرمایش مدار پرشر سویچ آب باز می شود و اجازه ادامه مراحل بعد را نمی دهد  در صورتی که فشار آب مدار گرمایش باالتر از 0.6 باشد مدار پرشر سویچ آب بسته می شود و پکیج به کار خود ادامه می دهد نحوه تست پرشر سوییچ آب در صورتی که فشار آب مدارگرمایش نرمال باشد )بیشتر از 0.6 بار باشد( با اهم متر مداربرق پرشر سویپچ را  کنترل می کنیم اگر مدار بسته باشد پرشر سوییچ آب سالم و گرنه خراب است در صورت معیوب بودن)نشانه خرابی قطعه(: پکیج هیچ عکس العملی نشان نمی دهد و در مرحله اول باقی می ماند 2 محل نصب پرشر سوییچ آب در مسیر آب شوفاژ قبل یا بعد از مبدل قرار دارد پرشرسویچ هوا پرشرسویچ هوا پرشرسویچ هوا وظیفه در پکیج  کنترل خروج محصوالت احتراق  عملکرد داخلی پرشرسوییچ هوا پرشرسوییچ هوا تنها قطعه ای در پکیج است که برد در دو مرحله آن را کنترل می کند قبل از اینکه برد فن را روشن کند ، برد کنترل می کند مدار پرشرسوییچ هوا باز باشد سپس در صورت باز بودن مدار پرشرسوییچ هوا برد فن را روشن می کند و سپس دوباره برد ، مدار  پرشرسوییچ هوا را کنترل می کند که با روشن شدن فن و مکش از لوله آنتی کندانس مدارپرشرسوییچ هوا  بسته شده باشد نحوه تست کردن پرشر سویچ هوا تست خود قطعه  3 لوله آنتی کندانس را از سمتی که به فن وصل شده جدا کرده و دو سیمی برقی که به پرشرسوییچ هوا  متصل شده را جدا کرده آنگاه با اهم متر مدار آن را کنترل می کنیم که باید مدار آن قطع باشد سپس از لوله  آنتی کندانس مک زده و نگه می داریم که باید مدار پرشر سوییچ هوا با مکش وصل شود  تست پرشرسوییچ هوا حین کارکرد اگر فن خاموش باشد بایستی بااهم متر باز بودن مدار پرشرسوییچ هوا را کنترل کرد  و اگر فن روشن باشد بایستی بااهم متر بسته بودن مدار پرشر سوییچ هوا را کنترل کرد در صورت معیوب بودن پرشرسویچ هوا فن خاموش باشد اگر فن خاموش است با جدا کردن لوله آنتی کندانس فن روشن نشود ولی با کشیدن یکی از سیم های  پرشرسوییچ هوا فن روشن شود پرشرسوییچ هوا معیوب است فن روشن باشد اگر فن روشن است با جدا کردن لوله آنتی کندانس از قسمت فن و مکش آن اگر جرقه زن وارد عمل شود  پرشر سوییچ هوا سالم و گرنه معیوب است محل نصب پرشرسوییچ هوا باالی محفظه احتراق و نزدیک به فن قرار دارد رابط پالستیکی متصل به فن رابط پالستیکی متصل به ف