ونتوری فن پکیج چیست؟ 

وظیفه در پکیج ایجاد مکش از پرشر سوییچ هوا  عملکرد داخلی  از یک شیپور تشکیل شده که با روشن شدن فن مکشی را از پرشرسوییچ هوا ایجاد می کند و باعث بسته  شدن مدار پرشر سوییچ هوا می گردد نحوه تست کردن رابط پالستیکی متصل به فن تست این قطعه ظاهری بوده و بایستی از محل نصب خود بیرون آورده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل  شود درصورت معیوب بودن رابط پالستیکی متصل به فن یا فن روشن نمی شود یا جزقه زن عمل نمی کند محل نصب رابظ پالستیکی متصل به فن در درون فن قرار دار

فروش ونتوری فن پکیج، فروش قطعات پکیج، نمایندگی بوتان نارمک، نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس، نمایندگی بوتان تهرانپارس، فروش و پخش قطعات پکیج،