پرشر سوئیچ آب 

وظیفه در پکیج فشار آب مدار گرمایش را کنترل می کند عملکرد داخلی پرشر سوییچ آب پرشرسویچ آب در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می شود و در صورت کمبود فشار آب مدار  گرمایش مدار پرشر سویچ آب باز می شود و اجازه ادامه مراحل بعد را نمی دهد  در صورتی که فشار آب مدار گرمایش باالتر از 0.6 باشد مدار پرشر سویچ آب بسته می شود و پکیج به کار خود ادامه می دهد نحوه تست پرشر سوییچ آب در صورتی که فشار آب مدارگرمایش نرمال باشد )بیشتر از 0.6 بار باشد( با اهم متر مداربرق پرشر سویپچ را  کنترل می کنیم اگر مدار بسته باشد پرشر سوییچ آب سالم و گرنه خراب است در صورت معیوب بودن)نشانه خرابی قطعه(: پکیج هیچ عکس العملی نشان نمی دهد و در مرحله اول باقی می مان

فروش قطعات پکیج بوتان، فروش قطعات پکیج ایران رادیاتور، فروش قطعات پکیج گلدیران ایساتیس تاچی و بوش فرولی لورچ و.. 

نمایندگی فروش قطعات پکیج بوتان، نمایندگی فروش قطعات پکیج ایران رادیاتور، تعمیر پکیج، نمایندگی بوتان تهرانپارس، نمایندگی بوتان تهرانپارس، فروش اینترنتی قطعات پکیج دیواری،

نارمک، تهرانپارس، رسالت شرق، حکیمیه، پاسداران، پیروزی، شریعتی، تهران نو، هنگام، مجیدیه، نظام آباد