یکی از ایرادات مربوط به خطای عدم تشکیل شعله در پکیج گلدیران میباشد که معمولا با ارور e01 نمایش داده مبشود و میتواند دلایل مختلفی داشته باشد که در ادانه به آنها میپردازیم

برای شناسايی عوامل بوجود آمدن اين اخطار می بايست مراحل ذيل را کنترل نماييم : 1 -گاز ساختمان وصل می باشد ؟ 2 -شير گاز متصل به پکيج باز است ؟ 3 -سرشلنگی گاز بر اثر اجسام خارجی مسدود نشده است ؟ 4 -صافی گاز گرفتگی ندارد و مسير ورودی گاز به شير گاز باز است ؟ 5 -شير گاز CNE/Sit از داخل توسط غبار مسدود نشده است ؟ 6 -ولتاژ ورودی به شير گاز از حد تعريف شده برای کار شير گاز ( شير Sit 185 ولت و يا CNE 165 ولت ) کمتر نيست ؟ 7 -جرقه زن توليد جرقه می کند ؟ 8 -جرقه زن با مشعل فاصله الزم را دارد ؟ )3_5 ميليمتر( 9 -سيم اتصال يا چينی جرقه زن اتصالی به بدنه ندارد ؟ 10 -حسگر به برد فرمان حس شعله را می دهد ؟ 11 -برد کنترل مشکل دارد ؟ 12 -در بعضی مدل ها برعکس زدن دوشاخه برق ورودی و يا وصل نبودن ارت هم می تواند اين ارور را بدهد. 13 -تنظيم نبودن گاز و فلنج دود پکی

تعمیر پکیج گلدیران تهرانپارس ونارمک نمایندگی گلدیران تهرانپارس ونارمک

یکی دیگر از ایرادات پکیج گلدیران بالا رفتن دما جوش آوردن وصدای زیاد و سرریز شدن آب پکیج میباشد که در ادامه دلایل را بررسی میکنیم

اخطار عمل کردن ترموستات یا فیوز حد:  اين اخطار در اثر باال رفتن دما در مدار گرمايش مشاهده می گردد که ترموستات حد مسئول اين عملکرد است و می دانيم اين قطعه در حالت طبيعی بصورت نرمالی کلوز است. اگر اهم متر را در وضعيت بيزر يا بوق قرار دهيم با اتصال دو پايه به سيم های اهم متر صدای بوق را می شنويم که مشخص کننده سالم بودن ترموستات حد می باشد و در زمانی که دما در مدار بسته به حد تعريف شده در اين قطعه )مينيمم90 درجه و ماکزيمم 110 درجه استفاده شده در دستگاه های مختلف( برسد اين قطعه اتصال دو سر پايه های آن قطع می شود و فرمان از کار افتادن پکيج را به علت باال رفتن دما می دهد. چرا دما در پکيج باال می رود ؟ 1 -پمپ پکيج کار می کند و برق 220 ولت به آن می رسد ؟ 2 -پمپ گير پاژ نيست ؟ 3 -مبدل اصلی باز است و کيپ نشده است ؟ 4 -شير رفت و برگشت زير پکيج باز است ؟ 5 -شير و زانوی قفلی رادياتورها باز هستند ؟ 6 -شيلنگ های اتصال پکيج به دستگاه مسدود نشده اند ؟ 7 -صافی برگشت پکيج کيپ نشده است ؟ 8 -بای پس دستگاه باز نمانده است ؟ 9 -دستگاه دو مبدله است و شير سه طرفه در حالت تابستانی نمانده است ؟ 10 -مبدل ثانويه در حالت آبگرم مصرفی کيپ نشده است ؟ 11 -NTC مدار گرمايش در حالت زمستانی در مقاومت باال گير نکرده است و فرمان ادامه کار و گرم نشده نمی دهد ؟ 12 -در مغزی زير پمپ و مسير گردش آب جسم خارجی گير نکرده است ؟

تعمیر پکیج گلدیران تهرانپارس، تعمیر پکیج گلدیران نارمک، نمایندگی گلدیران تهرانپارس، نمایندگی پکیج گلدیران نارمک، نمایندگی تعمیر پکیج گلدیران تهرانپارس، خدمات پس از فروش گلدیران تهرانپارس و نارمک تهرانپارس نارمک