سنسور دمای پکیج یا ترمیستور پکیج ntc

که معمولا بین تعمیر کار پکیج و سرویسکاران پکیج بهntc معروف است امدد پکیج شرق در ادامه به معرفی جامع ntcمیپردازد و خرابی های مربوط به ntc که باعث خرابی پکیج و ارور در پکیج میشود 

وظیفه در پکیج دمای آب رفت مدار شوفاژ را به برد منتقل می کند و باعث خاموش روشن شدن شعله می گردد تا  رادیاتورها به میزان دمای تنظمی شوفاژ گرم گردد عملکرد داخلی سنسور شوفاژ از یک مقاومت معکوس تشکیل شده است که در دمای 22 درجه اتاق مقاومت آن 4 کیلو اهم است و با گرم  شدن ، مقاومت آن کمتر می گردد نحوه تست کردن سنسور شوفاژ به وسیله اهم متر مقاومت دو سر آن را در دمای 22 درجه اتاق اندازه گیری می کنیم  نکته همیشه برای تست سنسور شوفاژ بهتر است از قطعه جایگزین استفاده گردد در صورت معیوب بودن سنسور شوفاژ در صورت خراب بودن سنسور شوفاژ یکی از 4 حالت زیر اتفاق می افتد - مدار دو سیم متصل شده به سنسور شوفاژ باز شود که پکیج خطای خرابی سنسور شوفاژ می دهد - مدار دو سیم متصل شده به سنسور شوفاژ بسته شود که پکیج خطای خرابی سنسور شوفاژ می دهد 9 - سنسور شوفاژ دمای غیر واقعی و باالتری را به برد اعالم کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد اما با  وجود سرد بودن مدار رفت رایاتورها پکیج همچنان خاموش مانده است و روشن نمی گردد و دمای  تنظیمی شوفاژ با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد - سنسور شوفاژ دمای غیر واقعی و پایین تری را به برد اعالم کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد اما  با وجود گرم بودن مدار رفت رایاتورها پکیج همچنان روشن مانده است و خاموش نمی گردد و دمای  تنظیمی شوفاژ با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد نکته بعضی از پکیج ها در مسیر شوفاژ دو سنسور دارند یکی در مدار رفت شوفاژ و دیگری در مدار برگشت شوفاژ  که برد با اختالف دمای این دو سنسور میزان شعله شوفاژ را تنظیم می کند  محل نصب سنسور شوفاژ در مسیر مدار آب شوفاژ و بعد از مبدل اصلی قرار دارد