اخطار عمل کردن ترموستات یا فیوز حد:  

اين اخطار در اثر باال رفتن دما در مدار گرمايش مشاهده می گردد که ترموستات حد مسئول اين عملکرد است و می دانيم اين قطعه در حالت طبيعی بصورت نرمالی کلوز است. اگر اهم متر را در وضعيت بيزر يا بوق قرار دهيم با اتصال دو پايه به سيم های اهم متر صدای بوق را می شنويم که مشخص کننده سالم بودن ترموستات حد می باشد و در زمانی که دما در مدار بسته به حد تعريف شده در اين قطعه )مينيمم90 درجه و ماکزيمم 110 درجه استفاده شده در دستگاه های مختلف( برسد اين قطعه اتصال دو سر پايه های آن قطع می شود و فرمان از کار افتادن پکيج را به علت بالا  رفتن دما می دهد

در این مواقع با نمایندگی بوتان تهرانپارس و مرکز تعمیر پکیج بوتان در تهرانپارس تناس حاصل فرمائید

نمایندگی بوتان تهرانپارس 09913348430      و       09363348430 

 چرا دما در پکيج بالا  می رود ؟

 1 -پمپ پکيج کار می کند و برق 220 ولت به آن می رسد ؟ 2 -پمپ گير پاژ نيست ؟ 3 -مبدل اصلی باز است و کيپ نشده است ؟ 4 -شير رفت و برگشت زير پکيج باز است ؟ 5 -شير و زانوی قفلی رادياتورها باز هستند ؟ 6 -شيلنگ های اتصال پکيج به دستگاه مسدود نشده اند ؟ 7 -صافی برگشت پکيج کيپ نشده است ؟ 8 -بای پس دستگاه باز نمانده است ؟ 9 -دستگاه دو مبدله است و شير سه طرفه در حالت تابستانی نمانده است ؟ 10 -مبدل ثانويه در حالت آبگرم مصرفی کيپ نشده است ؟ 11 -NTC مدار گرمايش در حالت زمستانی در مقاومت باال گير نکرده است و فرمان ادامه کار و گرم نشده نمی دهد ؟ 12 -در مغزی زير پمپ و مسير گردش آب جسم خارجی گير نکرده است ؟ 13 -ترموستات حد از ناحيه پايه ها دچار لق شدن نگرديده و يا در هر صورت خراب نشده است ؟ 14 -سيم های اتصال ترموستات حد با برد کنترل قطع نشده است ؟ 15 -برد کنترل سالم است


کد خطای پرشر دود و فن یا عدم تخلیه محصوالت احتراق در پکیج بوتان :

. برای شناسايی عوامل بوجود آمدن اين اخطار می بايست مراحل ذيل را کنترل نماييم :

 1 -برق به فن می رسد ؟ 2 -سيم های متصل به فن سالم هستند و قطع نيستند ؟ 3 -فن سالم است ؟ 4 -ونتوری ها باز هستند ؟ 5 -شيلنگ های اتصال پرشر به ونتوری )دهش و مکش( جا به جا متصل نشده اند ؟ 6 -پر شر فن سالم است ؟ 7 -سيم های اتصال به پرشر هوا درست وصل شده اند ؟ 8 -مسير دودکش باز است ؟ 9 -مسير دودکش باز است ؟ 10 -برد کنترل سالم است ؟ 11 -دودکش دستگاه درست نصب شده است ؟ )دوجداره کامال متصل و درز بند است و يا تک جداره مسير ورود اکسيژن به محفظه سوخت بسته نشده است.( 12 -فلنج داخل دودکش با طول افقی دودکش تناسب دارد ؟ )در بعضی دستگاه ها( 13 -فلنج قسمت ورودی هوا با طول افقی دودکش تناسب دارد ؟ )در بعضی از دستگاه ها( اما اين اخطار در دستگاه های بدون فن: 1 -ترموستات دود سالم است ؟ 2 -سيمهای اتصال ترموستات به برد قطع نيست ؟ 3 -برد کنترل سالم است ؟ 4 -مسير دودکش در مسير دارای سوراخ نيست ؟ 5 -دودکش به اندازه الزم ارتفاع دارد ؟ )حداقل 3 متر از سر دستگاه به شرط آنکه از آخرين جان پناه 1 متر باالتر باشد( برای دستگاه های بدون فن، دودکش سايز cm 15 الزامی است. در صورت استفاده از دودکش cm 10 حداقل ارتفاع 6 متر است و به ازای هر يک متر افقی می بايست 3 متر به طول عمودی اضافه شود. 6 -برای اتصال دودکش دستگاه به ديوار 30 سانت لوله مستقيم و بعد با يک زانوی باز با لوله 15 به ديوار متصل شده است ؟ 7 -در باالی پشت بام بر روی دودکش از کالهک H استفاده شده است ؟ 8 -دودکش روی پشت بام از ديوار ساختمان های مجاور يک متر فاصله دارد ؟ )در اين حالت اگر فاصله الزم 1متر رعايت نشود احتمال فشار مخالف از ديوار جانبی وجود دارد و در نتيجه پس زدن دود را به همراه دارد.

برای رفع ایراد خطای پرشر پکیج بوتان با مرکز نمایندگی بوتان تهرانپارس تماس حاصل فرمایی

تعمیر پکیج بوتان تهرانپارس

مرکز تعمیر پکیج بوتان در تهرانپارس

نمایندگی بوتان محدوده تهرانپارس