تماس با ما تماس با ما 

منبع انبساط بسته در پکیج ها و یا در جاهایی که نیاز به آب داغ ) بیش از 100 درجه ( باشد ، بکار برده می شود ، مانند  بیمارستانها و ...... منبع انبسخاط بسخته پکیج ، شخامل دو صخفحه می باشخد که در قسخمت وسخ آن یک دیافراگم پالسختیکی وجود دارد.  تماس با ما  ارتباط داخل مخزن را کامال با یکدیگر قطع می کند در یک طرف صخخخفحه دیافراگمی ، هوا یا یک گاز بی  اثر مثل نیتروژن ) ازت( با ف شار یک اتم سفر و در طرف دیگر آب مدار گرمای شی قرار می گ یرد. چنانچه ف ش ار آب  درون سیست م باال رود ، آب مدار گرمایشی به صفحه دیافراگمی فشار وارد می کند و طرف دیگر دیافراگم کوچکتر  می شخود و از افزایش فشخار ،جلوگیری به عمل می آید و هنگامیکه فشخار سخیسختم از یک اتمسخفر کمتر می شخود و یا  سیستم دارای یک نشتی جزئی باشد قسمت دی افراگم هوا، به سطح آب گرمایش فشار وارد می نماید تا فشار الزم را  تامین نماید. فشار گاز ازت یا هوا در قسمت دیافراگم هوا یک بار است و در موقع تنظیم فشار منبع ، سیستم باید خاموش و آبی در  سی ستم وجود ندا شته با شد منبع انب ساط پکیج معموال در ظرفیت های 8-6 لیتری ساخ ته می شود و ب سته به ظرفیت و  حجم آبگیری سیستم گرمایش، متغیر می باشد. فشار استاندارد گاز ازت در منبع انبساط 1 بار می باشد. به نظر شما بهترین محل برای نصب منبع انبساط بسته، قبل از پمپ می باشد و یا بعد از آن؟ منبع انبساط پکیج ، قبل از پمپ در قسمت مدار برگشت آب گرمایشی نصب می گردد. زیرا پمپ تاثیر کمتری بروی آن بگذارد . فشار داخل سیکل یکنواخت باشد. منبع با فشار آب شهر پر شود. نکته : اگر ف شار مدار گرمایش پکیج ، مرتب کم یا زیاد شود ) بدون آنکه سی ستم پکیج ن شتی دا شته با شد ( ممکن  ا ست ف شار هوا در منبع انب ساط کم با شد. با کمک یک پمپ باد و ف شار سنج می توان ف شار هوا را به یک بار افزایش  داد و مشکل را برطرف نمود

 1. تعمیر پکیج و آبگرمکن تهرانپارس
 2. نمایندگی بوتان در تهرانپارس
 3. نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس 
 4. تعمیر پکیج بوتان تهرانپارس  _تعمیر پکیج ایران رادیاتور تهرانپارس  _تعمیر آبگرمکن تهرانپارس _تعمیر پکیج لورچ تهرانپارس _تعمیر پکیج فرولی تهرانپارس _تعمیر پکیج ایساتیس تهرانپارس _تعمیر پکیج گلدیران تهرانپارس 
 • در گروه امدادپکیج شرق تعمیر پکیج در مناطق زیر انجام میشود
 •  ویژه مناطق شمال و شمال شرق تهران تهرانپارس و رسالت – هنگام – بنی هاشم – امام علی – مجیدیه – گلبرگ – نارمک – سبلان - جانبازان – سید خندان – آپادانا - سهروردی – بهشتی - یوسف آباد -جهان آرا – کردستان - شریعتی - پاسداران - ولیعصر – ونک - تجریش- نیاوران – فرمانیه –الهیه –ولنجک - فرشته - جردن - میرداماد – نفت - دروس - ظفر - زعفرانیه - قیطریه - قلهک - دستور - اقدسیه – امانیه – مبارک آباد – دارآباد - جمال آباد جماران - جمشیدیه - درکه – مینی سیتی – لویزان – زرگنده – یخچال – هدایت - و ..
 • گروه امداد پکیج شرق تعمیر و سرویس انواع پکیج دیواری و پکیج شوفاژ و آبگرمکن دیواری

  تلفن : 09913348430  09363348430
  تلفن ویژه شرق و جنوب شرقی تهران :تعمیر پکیج در مناطق جنوب و جنوب شرق 
 • تعمیر پکیج افسریه ، تهرانپاس ، بسیج ، پیروزی ، مشیریه ، کاروان ، مسعودیه ، تهرانو ، محلاتی ، 17 شهریور ، شهدا ، خراسان ، آهنگ ، بهارستان ، بازار ، مولوی ، شوش ، جنوب تهران ، بهمن ، جوادیه ، نازی آباد ، دولت آباد ، بلوار ابوذر ، سه راه امین حضور ، سر چشمه 
 • نمایندگی بوتان نارمک /نمایندگی ایران رادیاتور نارمک /تعمیر پکیج بوتان نارمک / تعمیر پکیج
 • تعمیر آبگرمکن برقی نارمک
 • تعمیر آبگرمکن آزمایش /برفاب / ایران شرق/گرمساز/گرمسال/انرژی بوتان / و...