کلید حرارتی یک قطعه ایمنی است که بر روی مبدل یا در مسیر خروجی آب از مبدل قرار می گیرد. وظیفه این کلید این است که در زمان گرم شدن بیش از حد مجاز آب، برای جلوگیری از خطر و صدمه زدن به قسمت ھای دیگر به برد کنترل خبر می دھد و برد مشعل را خاموش می کند. این عمل توسط یک مدار برقی که در حالت معمول و حالت خطر باز و بسته می شود، گزارش داده می شود. یعنی این کلید می تواند در حالت عادی مداربرقی باز داشته باشد و در حالت خطر بسته شود که به آن Open Normal یا NO گفته می شود و می تواند در حالت عادی مدار برقی بسته داشتھ باشد و در حالت خطر باز شود که بھ آن Close Normal یا Nc به نسبت نوع طراحی برد کنترل می باشد، اما اکثرا در پکیج ھا از کلید NC استفاده می شود. بر روی مشخصات نوشته شده بر روی کلیدھا دمای عملکرد آن ھا ذکر شده است، چرا این که در دستگاه ھای مختلف به نسبت محل نصب و ظرفیت حرارتی تعمیر پکیج محدودیت دمایی کلید تعیین می شود.کلیدھای حرارتی از 92 تا 110 درجه سانتی گراد موجود ھستند.

نمایندگی بوتان: تعمیر پکیج بوتان تعمیر پکیج تهران پارس تعمیر پکیج نارمک هفت حوض تعمیر پکیج نظام آباد تهران نو مسیل جاجرود نظام آباد پاسداران ولنجک قصر فیروزه فرجام اوقاف علم و صنعت شهرک امید فرهنگیان فشم لواسان شریعتی ونک ریحانی الهیه ولنجک خواجه نظام نبرد گلستان وفادار قنات کوثر رشید تهران شرق وحیدیه امداد پکیج شرق

نمایندگی ایران رادیاتور: تعمیر پکیج ایران رادیاتورد تعمیر پکیج تهران پارس تعمیر پکیج نارمک هفت حوض تعمیر پکیج نظام آباد تهران نو مسیل جاجرود نظام آباد پاسداران ولنجک قصر فیروزه فرجام اوقاف علم و صنعت شهرک امید فرهنگیان فشم لواسان امداد پکیج شرق

نمایندگی گلدیران :تعمیر پکیج گلدیران تعمیر پکیج تهران پارس تعمیر پکیج نارمک هفت حوض تعمیر پکیج نظام آباد تهران نو مسیل جاجرود نظام آباد پاسداران ولنجک قصر فیروزه فرجام اوقاف علم و صنعت شهرک امید فرهنگیان فشم لواسان شریعتی ونک ریحانی الهیه ولنجک خواجه نظام نبرد گلستان وفادار قنات کوثر رشید تهران شرق وحیدیه امداد پکیج شرق

نمایندگی ایساتیس:تعمیر پکیج ایساتیس تعمیر پکیج تهران پارس تعمیر پکیج نارمک هفت حوض تعمیر پکیج نظام آباد تهران نو مسیل جاجرود نظام آباد پاسداران ولنجک قصر فیروزه فرجام اوقاف علم و صنعت شهرک امید فرهنگیان فشم لواسان شریعتی ونک ریحانی الهیه ولنجک خواجه نظام نبرد گلستان وفادار قنات کوثر رشید تهران شرق وحیدیه امداد پکیج شرق

نمایندگی لورچ:تعمیر پکیج لورچ تعمیر پکیج تهران پارس تعمیر پکیج نارمک هفت حوض تعمیر پکیج نظام آباد تهران نو مسیل جاجرود نظام آباد پاسداران ولنجک قصر فیروزه فرجام اوقاف علم و صنعت شهرک امید فرهنگیان فشم لواسان شریعتی ونک ریحانی الهیه ولنجک خواجه نظام نبرد گلستان وفادار قنات کوثر رشید تهران شرق وحیدیه امداد پکیج شرق