در مواقعی امکان افزایش فشار آب (ناخواسته) در مدار گرمایش مرکزی وجود دارد کھ این افزایش می تواند به علت:

  •  باز ماندن شیر پرکن، پکیج
  •  گرم شدن بیش از حد آب مدار گرمایش پکیج
  •  عدم عملکرد صحیح منبع انبساط یا پای پس باشد.

 در نتیجه فشار مدار گرمایش می بایست کنترل شود تا در صورت افزایش ناگھانی مشکلی برای اجزای سیستم پیش نیاید. این کار توسط یک شیر اطمینان و به وسیله فنر مخصوصی که داخل آن تعبیه شده صورت می- گیرد. مقاومت این فنر طوری طراحی شده که در صورت افزایش فشار بیش از سه بار، این شیر، آب اضافی را تخلیه می کند و فشار را در محدوده مجاز (کمتر از 3 بار) قرار میدھد.

 تعمیر پکیج ایساتیس  تعمیر پکیج بوتان و نمایندگی ایران رادیاتور

تعمیر پکیج تهران پارس  تعمیر پکیج نارمک هفت حوض تهران نو مسیل جاجرود نظام آباد پاسداران ولنجک قصر فیروزه فرجام اوقاف علم و صنعت شهرک امید فرهنگیان فشم لواسان