در پکیجھای دومبدل برای تغییر وضعیت کارکرد پکیج از حالت بھداشتی بھ گرمایش از شیر سھراھھ استفاده میشود. دو قطعھ اصلی تشکیلدھنده شیر سھراھھ، یکی موتور شیر سھراھھ و دیگری شفت (میلھ) است کھ کارکرد موتور باعث ایجاد نیرو برای جابھجایی شفت و تغییر وضعیت شیر سھراھھ و تغییر مدار فعال برای کارکرد دستگاه میشود. بدین معنی کھ با قرارگیری در حالت گرمایش، اتصال مبدل اصلی و مبدل ثانویھ قطع شده و آب با گرم شدن در مبدل اصلی بھ سمت وسایل گرمایش ساختمان بھ طور مثال رادیاتورھا میگردد و با قرارگیری در حالت بھداشتی، اتصال مبدل اصلی بھ وسایل گرمایشی ساختمان قطع و آب در مسیر اصلی بین مبدل اصلی و ثانویھ در جریان خواھد بود. ھنگامی کھ در سیستم درخواست آب گرم بھداشتی وجود دارد مسیر گرمایش بستھ شده و تمام انرژی دستگاه پکیج صرف گرم کردن آب بھداشتی میشود. شیر سھراه برقی (موتوری) از قسمتھای زیر تشکیل شده است: 1.موتور 2.شفت 3.بلوک سھراھه موتور شیر سھراھه: موتور که دارای حرکت خطی رفت و برگشت است در قسمت بالا قرار گرفتهاست. با ولتاژ 230 -220 ولت کار میکند. این موتور دارای سه اتصال الکتریکی است که اتصال 1 و 2 موجب حرکت به سمت پایین و اتصال 2 و 3 موجب حرکت بھ سمت بالا میشود. (اعداد 1 ،2 و 3 در محل اتصال 3 رشتھ سیم به موتور مشخص است.) لازم به ذکر است کھ در حالت تابستانی، شیر سھراھه در وضعیت آب گرم بھداشتی باقی میماند و در حالت زمستانی، بعد از استفاده از آب گرم بھداشتی دروضعیت آب گرم بھداشتی باقی میماند و در صورتی کھ فرمانی مبنی برنیاز به گرمایش فضا صادر میشود (به عنوان مثال اعلام ترموستات اتاقی) دستگاه بھ حالت مدار گرمایش میرود.

روش تست موتور محرک پس از اطمینان از عدم وجود اتصال بین سر فیشھا می توانید برق 220 ولت را به سیم وسط و یکی از سیمھای کناری متصل کنید. سیم وسط بھ صورت مشترک میباشد. در صورت روشن شدن میبایست بھ آرامی بیرون آمده و با دیوارهھای محور ھمسطح شود. در این زمان موتور خاموش شده و محور ثابت میشود. در این ھنگام با جابھجا کردن سیم کناری میبایست مجددا موتور روشن شده و محور بھ سمت داخل حرکت کند.

تعمیر پکیج ایساتیس  تعمیر پکیج بوتان و نمایندگی ایران رادیاتور

تعمیر پکیج تهران پارس  تعمیر پکیج نارمک هفت حوض تهران نو مسیل جاجرود نظام آباد پاسداران ولنجک قصر فیروزه فرجام اوقاف علم و صنعت شهرک امید فرهنگیان فشم لواسان