برای تشخیص در خواست آب گرم در پکیج، روشھای مختلفی وجود دارد که دو طریق متداول به شرح زیر است: 

1.فلوسوئیچ 

2.فلومتر فلوسوئیچ: در این وسیله با باز شدن آب یک مدار برقی متصل میشود. این کار توسط یک شناور حامل آھنربا انجام میگیرد که با جریان یافتن آب این شناور در میکروسوئیچ حرکت کرده و روی رید رله یا حسگر اثرحال که به میدان مغناطیسی حساس میباشند اثر گذاشته و باعث برقراری جریان میشود.حداقل دبی قابل تشخیص توسط این وسایل بستگی به نوع و طراحی دستگاه دارد که از 6.1 الی 5.2 لیتر بر دقیقه متفاوت است (شکل 22 (. حسگر اثرحال یک قطعه الکترونیکی است که در پاسخ به تغییرات میدان مغناطیسی خروجی ولتاژ از خود نشان میدھد.

تعمیر پکیج

این حسگر در دو نوع آنالوگ و دیجیتال موجود است کھ حسگر استفاده شده در فلومتر / فلوسوئیچ از نوع دیجیتال است (شکل 6-24 (. رید رلھ دو نوار صاف از جنس فرومانیتیک است کھ روی ھم و درون محفظھ شیشھای درزبند قرار گرفتھاند و داخل محفظه نیز از گازی خنثی پر شده است. نوارھا با فاصله خیلی کم از ھم قرار دارند و با نزدیک شدن میدان مغناطیسی با این سوئیچ دو نوار به یکدیگر جذب شده و اتصال برقرار میشود که اصطلاحا رید رله اتصال کوتاه (وصل) شده است (شکل 23 (. فلومتر: برای اندازهگیری دبی آب گرم بھداشتی در دستگاهھای خانگی مانند پکیج و آبگرمکنھای لحظھ ای از این تجھیز استفاده میشود. تفاوت آن با فلوسوئیچ در این است که علاوه بر تشخیص مصرف آب گرم میتواند مقدار آن را نیز مشخص کند.

تعمیر پکیج و تست فلو

این وسیله از یک توربین بسیار کوچک که در انتھای پره ھای آن، آھنربا نصب شده تشکیل شده است. با عبور جریان آب پروانھ به چرخش در آمده و این چرخش در حسگری کھ در مقابل آن قرار دارد (اثرحال یا رید رلھ) اثر خواھد گذاشت. مقدار این جریان آب با تعداد چرخشھای پره مناسب است کھ بدین صورت مقدار دبی آب اندازهگیری میشود. روش تعمیر پکیج  تست آوومتر را در حالت بیزر قرار داده سپس سیمھای اتصال را به محل اتصال در فلوسوئیچ متصل کنید. شیر آب را باز نموده تا صدای بیزر آزاد شود در صورت آزاد شدن صدای بیزر با عبور جریان مناسب فلوسوئیچ سالم است.

تعمیر پکیج

تعمیر پکیج ایساتیس  تعمیر پکیج بوتان و نمایندگی ایران رادیاتور

تعمیر پکیج تهران پارس  تعمیر پکیج نارمک هفت حوض تهران نو مسیل جاجرود نظام آباد پاسداران ولنجک قصر فیروزه فرجام اوقاف علم و صنعت شهرک امید فرهنگیان فشم لواسان