ھمان گونه که در بخش ھای قبلی ذکر شد منبع انبساط در سیستم ھای گرمایشی در دو نوع باز وبسته و در پکیج به صورت بسته طراحی و در داخل پکیج تعبیه شده استعمیر پکیج منبع انبساط شامل دو صفحه فلزی است که به ھم پرس شده اند.درمیان این دو صفحه یک دیافراگم لاستیکی قرار دارد که در یک سمت آن آب و در سمت دیگر ھوا(نیتروژن) با فشار مشخص وجود دارد.این فشار در حدود 1 بار است  درزمان تعمیر پکیج نیز،باید بار چک شود به نحوی است که ھم زمان با خالی بودن سیستم از آب دیافراگم به دیواره سمت آب می چسبد. پس از آب گیری کردن پکیج و بالا بردن فشار تا 5.1 بار دیافراگم مقداری

به سمت عقب رفته تا ھوای داخل محفظه متراکم شده و به فشار آن افزوده می شود.این اعمال در  تعمیر پکیج زمانی است که آب مدار گرمایی سرد باشد و پس از گرم شدن و بالا رفت فشار در مدار گرمایی آرام آرام دیافراگم به سمت مخزن ھوا فشرده می شود تا تعادل فشار در مدار گرمایش رعایت شود

توجه داشته باشیدتعمیر پکیج فشار ھوای منبع انبساط 1 بار است و در زمان وجود اب با فشار بالاتر از 1 بار فشار ھوا نیز بالاتر می رود بنابراین در زمان وجود فشار آب در سیستم نمی توان فشار ھوا را اندازه گیری کرد. وظایف اصلی منبع انبساط • با افزایش دمای آب حجم آن بیشتر شده و در نتیجھ بھ فضا یا ظرف محتوی آن فشار بیشتری وارد میکند. تعمیر پکیج در صورتی که فضایی برای این افزایش حجم در نظر گرفته نشده باشد به تجھیزات مدار گرمایش و خود پکیج فشار بیش از حد تحمیل میگردد. با توجه به این که آب مدار گرمایش در یک مسیر کاملا بسته جریان دارد، لذا منبع انبساط به پکیج متصل است ک حجم اضافی آب به این قسمت وارد میگردد و به صفحه دیافراگمی فشار وارد میکند. • فشار پشت صفحه دیافراگمی از فشار استاتیک سیستم بیشتر بوده و باعث میشود که آب ھمیشه در رادیاتورھا وجود داشته باشد و از مکش احتمالی ھوا توسط رادیاتورھا جلوگیری میشود.(فشار استاتیک در سیستم برابر است با اختلاف ارتفاع مرکز منبع انبساط و بالاترین قسمت مرتفعترین رادیاتور بر حسب متر با تقسیم این ارتفاع بر 10 فشار بر حسب بار به دست میآید) فشار ھوای منبع انبساط 1 بار است و در زمان وجود اب با فشار بالاتر از 1 بار فشار ھوا نیز بالاتر می رود بنابراین در زمان وجود فشار آب در سیستم نمی توان فشار ھوا را اندازه گیری کرد. وظایف اصلی منبع انبساط • با افزایش دمای آب حجم آن بیشتر شده و در نتیجه به فضا یا ظرف محتوی آن فشار بیشتری وارد میکند. در صورتی که فضایی برای این افزایش حجم در نظر گرفته نشده باشد به تجھیزات مدار گرمایش و خود پکیج فشار بیش از حد تحمیل میگردد. با توجه به این که آب مدار گرمایش در یک مسیر کاملا بسته جریان دارد

تعمیر پکیج ایساتیس  تعمیر پکیج بوتان و نمایندگی ایران رادیاتور

تعمیر پکیج تهران پارس  تعمیر پکیج نارمک هفت حوض تهران نو مسیل جاجرود نظام آباد پاسداران ولنجک قصر فیروزه فرجام اوقاف علم و صنعت شهرک امید فرهنگیان فشم لواسان