جھت تنظیم و اندازه گیری پارامترھای فشار پکیج به ھیچ عنوان روش چشمی توصیه نمی شود و استفاده او وسایل اندازه گیری برای اندازه گیری فشار مناسب توصیھ می گردد.چرا که روش چشمی بھیچ عنوان دقیق نیست و باعث گرفتن فاصله دستگاه از شرایط طراحی و ایده آل می شود. اندازه گیری فشار ورودی کنترل گاز

1.پس از جداسازی درپوش شیرگاز با توجه به شماره گذاری تصویر پیچ شماره 1 را کمی باز کرده(یک گام) و لوله مانومتر را در محل اندازه گیری فشار گاز ورودی قرار دھید. برای اندازه گیری فشار،فشارسنج تفاضلی 510 TESTO توصیه می گردد.

2.پکیج را با حداکثر توان روشن کنید در این حالت (شیرآب گرم را تا انتھا باز کنید)فشار ورودی گاز باید متناسب با نوع گاز مصرفی باشد کھ از طرف سازنده اعلام می گردد.و بستگی به ظرفیت و نوع پکیج دارد.

3.در پایان تست فشار،پیچ 1را بسته و از محکم بودن آن مطمئن شوید. تنظیم حداکثر فشار ورودی به برنر  8 8 پیچ2 را كمي باز كرده ( یك گام ) و لوله مانومتر را در نقطه فشارگیري قرار دھید . ھمانطور که در قسمت قبل ذکر شد ممکن است در برخی از دستگاه ھا برای قرار دادن در حالت حداقل توان،عملیات خاصی از طرف سازنده توصیه شده باشد که مراجعه به دفترچه نصب یا تعمیرات پکیج توصیه میشود

تعمیر پکیج ایساتیس  تعمیر پکیج بوتان و نمایندگی ایران رادیاتور

تعمیر پکیج تهران پارس  تعمیر پکیج نارمک هفت حوض تهران نو مسیل جاجرود نظام آباد پاسداران ولنجک قصر فیروزه فرجام اوقاف علم و صنعت شهرک امید فرهنگیان فشم لواسان