1ـ فشار آب نوسان دارد. تأمين فشار آب محل با نصب مخزن و پمپ 2ـ جریان برق نوسان دارد. از محافظ برق پکیج استفاده شود.  با اداره برق تماس بگیرید.  3ـ فاصلۀ سنسور شعله نسبت به مشعل مناسب  نیست )خیلی دور یا خیلی نزدیک است(.  آن را در محدوده 5/0 ±4 میلیمتر تنظیم نمایید.  4ـ شیر گاز نقص دارد. شیرگاز را عوض نمایید.  5ـ اتصال برقی سوئیچ فشار هوا قطع است یا  شیلنگهای متصل به آن به درستی وصل نشدهاند.  همۀ اتصاالت را کنترل نمایید.  6ـ سوئیچ فشار هوا نقص دارد. سوئیچ فشار هوا را عوض نمایید.  7ـ سوئیچ آب نقص دارد. سوئیچ فشار آب را عوض نمایید.  8ـ یکی از سنسورهای کنترلکنندهها مثل NTC آبگرم مصرفی یا NTC آب گرمایش نقص دارد.  سنسور کنترلکننده معیوب را تعویض نمایید.  9ـ فشار گاز کم است. از وصلبودن گاز اطمینان حاصل نمایید.  با اداره گاز )194 )تماس بگیرید.

  1. تعمیر پکیج و آبگرمکن-تعمیرات پکیج بوتان-تعمیر  پکیج ایران رادیاتور -تعمیر پکیج گلدیران-تعمیر،پکیج ایساتیس-نمایندگی خدمات پس از فروش بوتان-خدمات پس از فروش ایران رادیاتور
  2. -تعمیر پکیج نارمک-       تعمیر ابگرمکن برقی دیواری.      خدمات پس از فروش ایران رادیاتور 
  3. تعمیر پکیج تهران پارس.   نمایندگی خدمات پس از فروش بوتان.     تعمیر پکیج گلدیران
  • تعمیر پکیج قصر فیروزه
  • -تعمیر پکیج تهران نو-
  • تعمیر پکیج افسریه
  •  -تعمیر پکیج شهرک امید 
  • -تعمیر پکیج شهرک فرهنگیان
  •  -تعمیر پکیج فشم 
  • -تعمیر پکیج و آبگرمکن لواسان-