لف- بررسي عدم وجود نشتي در مدار گرمايش منزل مشتري :

 1 -ابتدا آب مدار گرمايش منزل مشتري تخليه و مجددا اقدام به آبگيري دستگاه نمائيد،( با اين كار، آب داغ داخل مدار تخليه شده ونشتي از محل اتصلات بهتر نمايان مي گردد)

 2 -فشار آب داخل پکیج را تا ۳ بار بالا برده بعد شیر را ببندید

 3 -پس از تنظيم فشار بر روي عدد اعلامي اقدام به بررسي عدم وجود نشتي از محل اتصالات داخلي و بيروني سيستم نمائيد.

ب- بررسي عدم وجود نشتي از مدار گرمايش دستگاه: چنانچه از روش اول قادر به پيدا كردن نشتي از محل اتصالاتي كه در معرض ديد شما هستند نشديد جهت تفكيك نهايي بين مدار گرمايش منزل مشتري و دستگاه، بايد اقدام به جدا كردن دستگاه از مدار گرمايش به روش زيرنمائيد : 1 -آب مدار گرمایش  از دستگاه  تخلیه گردد

 2 -اقدام به كوپل كردن شلنگ هاي4/3 زير دستگاه با استفاده از بوشن 4/3 نمائيد. 3 -فشار دستگاه را بر روي 5.1 بار تنظيم نموده دستگاه را به مدت 24 الي 48 ساعت زير تست قرار دهيد. نكته 1 :پس از اتمام عمليات كوپل كردن، دسته شير پركن را جهت خودداري از دستكاري دستگاه توسط مشتري جدا نمائيد. 

نكته 2 :چنانچه پس از مدت زمان اعلام شده، كاهش ر فشا ي از دستگاه وجود نداشته باشد ر اي اد از مدار رگ مايش منزل ر مشت ي بوده، در غير اين صور ت و كاهش مجدد فشار ايراد به دستگاه بر مي گردد

تعمیر پکیج نارمک تهرانپارس تهران نو شهرک امید 

تعمیر پکیج نارمک تهرانپارس تهران نو شهرک امید 

تعمیر پکیج نارمک تهرانپارس تهران نو شهرک امید