وقتی به مشکلات پکیج نگاه میکنیم چند تا نکته مشهوده که امداد پکیج شرق به دلایل،میپردازد

 ۱ -خرابی و گیر و دارو تعمیر،پکیج طبق تجربه و در ایران بسیار بیشتر از موتورخونه شده و حتی این مسئله باعث شده خبرگان این صنعت ته دلشون موتور خونه رو منسجم تر و بهتر از پکیج بدونن از نظر حقیر خرابی پکیج کامال قابل پیشگیریه و این فکر اصلادرست نیست ولی یه نکته ای که من بهش ایمان دارم هیچ سیستمی مطلق نیست و نمیتوان گفت مطلق پکیج بهتر از موتورخونست یا برعکس

. در صورتی که به فراخور زمان و مکان و امکانات و بودجه کارفرما و انتظارات ایشون هر کدوم در جای خود کارایی خاص خود رو دارن

 ۲ -وقتی به امار خدمات سازمان های قطعات شرکت ها و یا به تجربه خودتون رجوع میکنین قطعاتی بیستر خراب میشن که با اب سیستم در ارتباطن همانند پمپ، شیر سه راهه مبدل ها، شیر اطمینان، سنسورهای دمایی که در اب هستن و منبع انبساط و مابقی این خرابی پکیج ها بیشتر از حد نرمال که زیر یک درصده دارن و خرابی قطعاتی مثل شیر گاز، برنر فن برد و پرشر سوییچ و... درصد عادی داره یا فقط مربوط به مدل خاص یا برند خاصیه 

۳ -بر خالف تفکر خیلی از افراد این خرابی ها در تعمیر پکیج بواسطه سختی اب نیست و سختی نقش خیلی کمی داره مخصوصا در مدار گرمایش که اصال دردسرساز نیست و اگه به توصیه من عمل کنین میبینین مشکل ناشی از سختی به زیر یکدرصد که نرمال میشه برمیگرده

توصیه در تعمیر پکیج

۱ -هیچگاه تا نفهمیدیم اشکال قطعه چیه و اون عیب اصلی یا علت خرابی که معلول اون علت، خرابی قطعه ما شده، ما قطعه رو عوض نمیکنیم و مشکل رو ریشه ای حل کرده یا میفهمیم بعد اون قطعه رو عوض میکنیم برای اینکه مشکالت ناشی از اب رو بررسی کنیم ابتدا اب و خواصش رو شناسایی میکنیم نکاتی که در مورد اب مهم اند و باید در نظر گرفته بشن چهار چیزه: نکات آب؛۱ -اکسیژن آب: هست، در اب تازه موجوده و اکسیژن در مدار گرمایش و H2Oاکسیژن ازاد عالوه بر اینکه فرمول شیمیایی اب متناسب با دما برای سیستم مضره یعنی هرچقدر دما باالتر، اثر مخرب آب برروی سیستم بیشتره. ولی خوشبختانه در مدار گرمایش که دماش باالتر از مدار بهداشتیه با حرارت دیدن اب، اکسیژن آزاد از محل هواگیر پمپ از سیستم خارج میشه و جای نگرانی نیست. البته به شرطی که ما در مدار گرمایش نشتی نداشته باشیم و مدام آب تازه به سیستم نزنیم حاال اگه ما توی سیستم نشتی داشته باشیم و مجبور بشیم مدام اب تازه به سیستم بزنیم چه ایرادی پیش میاد؟؟ نتیجه حضور اکسیژن در مدار گرمایس یک نوع خوردگی هست با نام خوردگی ناشی از حضور اکسیژن و یک ماده تپلید RUSTمیشه با نام زنگ اهن قرمز یا که این رو عالوه برمدار گرمایش در مدار ابگرم مصرفی )بهداشتی( هم مخصوصا زمانی که سیستم لوله کشی فلزی باشه دیدین راه شناسایی این مشکل خیلی سادست اگه قطعه ای از سیستم رو باز کردیم و دیدیم داخلش قرمز رنگ شده)مثال هوزینگ پمپ( میفهمیم این خوردگی وجود داره و علتش نشتی سیستم و درنتیجه تزریق مداوم ای تازه به سیستمه نکات اب؛ ۲ -سختی اب: سختی بر دو نوعه یکی سختی دایم و یکی موقت سختی موقت سختی ای است که با حرارت دادن به اب از اب جدا میسه و چون جرم حجمی بیشتری نسبت به آب داره در سیستم ما ته نشین میشه و مهمنثترینش کربنات کلسیم هست که بهش میگیم رسوب آهکی، کامال به رنگ سفیده مثال مثل گچک سختی دائم سختی ای است که با حرارت دیدن یا جوشاندن اب ته نشین نمیشه و در نتیجه واسه ما اثر مخرب نداره تعمیر،پکیج   تعمیر،پکیج تعمیر،پکیج تعمیر،پکیج تعمیر،پکیج


میگیم. همینجا دقت کنین که وقتی ما در شهری سختی اب را با THبه جمع مقادیر سختی موقت و دایم سختی کل یا
متر اندازه میگیریم داریم سختی کل رو اندازه میگیریم. TDSدستگاه
هست رو فرض کنیم ppmرو که هردوشون سختی کلشون 300 Bو Aحاال بیاین دو تا شهر
به فرض ۲۰۰ و دایمش ۱۰۰ باشه Aسختی موقت شهر
بازم به فرض ۱۰۰ و سختی دایم ۲۰۰ باشه Bو سختی موقت شهر
متر در TDSخواهد بود درصورتی که Bبیشتر از شهر Aنتیجه این میشه که رسوب اهکی )دقت کنین اهکی( در شهر
هر دوشهر یک عدد رو نشون میده
بیشتر استفاده میشه که معنیش اینه در یک میلیون ppmواحد سختی در کشورهای مختلف فرق داره و در ایران از
واحد اب چند واحد سختی وجود داره
ساده تر بگم در هرلیتر اب چند میلی گرم یون های کلسیوم و منیزیوم )یاهمون سختی( وجود داره
خوشبختانه در مدار گرمایش سختی موقت و دایم هیچکدوم اهمیت زیاد ندارن) جای خودش میگم اون درجه کم اهمین
بابت چیه(
چرا که هر چقدر هم سختی باال باشه با حرارت دیدن در مدار بسته ته نشین میشه و بعد از اون سختی موقت به سمت
صفر میره
تعمیر پکیج نارمک تعمیر پکیج تهرانپارس تعمیر پکیج شهرک امید تعمیر پکیج تهران نو 

تعمیر پکیج نارمک تعمیر پکیج تهرانپارس تعمیر پکیج شهرک امید تعمیر پکیج تهران نو