ابتدا شیر اصلی ورودی آب سرد پکیج را می بندیم و یکی از شیر های آب گرم مصرفی را باز می کنیم ترجیحا پایین  ترین شیر آب سپس شیرپرکن را باز می نماییم به این صورت آب مدار گرمایشی از طریق شیر آب گرم مصرفی تخلیه  میگردد . همچنین از این روش می توان برای کاهش فشار آب مدار گرمایشی ، در صورت افزایش بیش از حد استفاده  نمود. آموزش و تعمیرپکیج شوفاژ دیواری

تعمیر پکیج،تعمیر پکیج دیواری نارمک

 راه اندازی پکیج

: قبل از روشن کردن دستگاه ابتدا شیر های ورودی و خروجی آب را باز می کنیم سپس فلکه گاز را باز می نماییم آنگاه  شیرپرکن را باز کرده تا آب وارد مدار بسته گرمایشی و رادیاتور ها شود. عقربه گیج فشار را کنترل می نماییم تا به  مقدار 5/1 بار برسد سپس شیرپرکن را می بندیم و رادیاتورها را هواگیری می نماییم . در صورت کاهش فشار مدار  گرمایش دوباره شیرپرکن را باز می نماییم تا فشار بین 1 تا 5/1 با قرار گیرد. حال سلکتور انتخاب فصل را بر روی حالت  زمستانه قرار داده و ولوم دمای آب مصرفی و گرمایشی را در محدوده مناسب قرار می دهیم.حال پکیج را روشن نموده  و عملکرد آنرا در وضعیت رادیاتور و آب گرم مصرفی کنترل می نماییم. در مواقعیکه به مدت طوالنی از پکیج استفاده نشده است در هنگام راه اندازی باید پیچ سرویس روی پمپ را باز کرد  و وضعیت پمپ را بررسی نمود تا در صورت گیرپاژ بودن توس یک پیچ گوشتی دوسو ، شفت پمپ را به حرکت  درآورده تا رفع گیرپاژ شود

تعمیرپکیج شوفاژ دیواری

تعمیر پکیج،تعمیر پکیج دیواری نارمک