در نصب پکیج از وسایل زیر استفاده میشود

شلنگ آب حصیری یا فنری سایز  4 ⁄ 2 عدد 3 شیر ربع گرد سایز  4 ⁄ 2 عدد  1 شلنگ آب حصیری یا فنری سایز  2 ⁄ 2 عدد 1 شیر ربع گرد سایز  2 ⁄ 2 عدد  سر شلنگی و مهره و الیو گاز 1 عدد شلنگ گاز 1 عدد و بست شلنگ گاز 2 عدد دود کش و فویل چسب دار 1 عدد لوازم تکمیلی مورد نیاز نصب : برای افزایش طول عمر دستگاه و بازدهی بیشتر استفاده از تجهیزات کمکی نصب الزامی است. -محافظ برق برای حفاظت از برد در برابر نوسانات￾صافی برگشت برای حفاظت از پمپ سیر کوالتور در برابرورود ذرات خارجی￾فیلتر گاز برای حفاظت از شیر برقی گاز در برابر ورود ذرات خارجی￾فیلتر سختی گیر برای حفاظت از مبدل در برابر ایجاد رسوب سختی گیر مغناطیسی : این سخختی گیرها از تشخکیل رسخوب آبهای سخخت جلوگیری می کنند . امواس مغناطیسخی باعه می شخود که ذرات  کلسیم موجود در آب به یکدیگر بچسبند و تشکیل کریستالهای بزرگ کربنات بدهند که دیگر تمایلی به چسبیدن به  لوله را نخواهند داشت. نکته : این نوع سختی گیرها چون امال ح را از آب جذب نمی کنند در نتیجه آب سبک نمی شود فق باعه می گردد  تا حدی از رسوب امال ح جلوگیری

تعمیر پکیج نارمک ،تعمیر پکیج تهرانپارس،تعمیر پکیج فرجام،تعمیر پکیج شهرک امید،تهران نو،مجیدیه