تعمیرپکیج باکسی 

توجه شود که تمامی امور مربوط به نصب، نگهداری و راه اندازی پکیج باکسی خانگی باید توسط فرد آموزش دیده ، منطبق بااستاندارد موجود انجام پذیرد. 

تعمیر پکیج باکسی،