شخیص مدار رفت و برگشت در مدار گرمایش و مصرفی  چهار محل اتصال در زیر پکیج  گرمایشی،وجود دارد دو تا با قطر کمتر )2/1 اینچ( که مربوط به آب شهر وآب گرم مصرفی می باشند و دو تا با قطر بیشتر)4/3 اینچ( که مربوط به سیستم گرمایش هستند. - درپوش های روی مدار گرمایش را باز کنید. - روی یکی از اتصالت رفت و یا برگشت، شیلنگ پکیج را ببندید. - داخل شیلنگ فوت کنید در صورتی که آب یا هوا از لوله بالایی رادیاتورها خارج شود مدار مربوط به رفت گرمایش می باشد واتصال بزرگ دیگر مربوط به برگشت می باشد. - شیر آب را باز می کنیم آب از هر کدام از اتصالت بیرون بیاد، آن اتصال مربوط به ورود آب سرد می باشد )رفت آب مصرفی( و اتصال دیگر )2/1 اینچ( مربوط به خروج آب گرم مصرفی می باشد. امداد پکیج شرق تعمیر پکیج و آبگرمکن

تعمیر پکیج تهرانپارس

تعمیر پکیج نارمک

تعمیر پکیج شهرک امید

تعمیر پکیج شهرک شهید محلاتی

تعمیر پکیج تهران نو

تعمیر پکیج قصر فیروزه

تعمیر پکیج مجیدیه